ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1998

 

Az MDF Pilisvörösvári Szervezetének programja

Pilisvörösvár

 1998-2002          

 

 

Alapelveink:

Bár önkormányzati választásokra készülünk, sajnálatos módon elöljáróban mégis elvi szempontokat szeretnénk tisztázni, mert a település elmúlt négy évében számos esetben sérültek a demokratikus alapelvek.

A választások legitimitása 1994-ben nem kérdőjelezhető meg. Azonban a felállott testület döntése a frakciómentes munkáról a polgári színekben indult képviselők számára csapda, és a további működésükre nézve meghatározó hiba volt. Ezzel a döntésükkel a megoszthatóságuk ténykérdéssé, a feszes és érdemi testületi munka álommá vált. Akinek érdeke volt, végtelen vitákban lefárasztotta őket ezzel engedelmes szavazógéppé tette őket, megfosztva a hatékony és konstruktív ellenzékiség lehetőségétől és a kollaboránsok szerepét és felelősségét hárította reájuk. Mozgásterüket tovább szűkítette, hogy a szóban forgó képviselők hozzájárultak a minősített többséget igénylő témák törléséhez a Szervezeti- és Működési  Szabályzatból.

Sérült a nyilvánosság elve a gyakori zárt ülés elrendelésével az utóbbi négy évben.

Ezért, ha választóink megtisztelnek bizalmukkal:,

-az önkormányzatba bejuttatott képviselőink számára világossá tesszük kötelezettségüket, hogy a választók akaratát tiszteletbe tartjuk, mert ők politikai párt jelöltjére szavaztak amit a pozíció megszerzése után mint egy rossz kabátot nem dobhatnak el. Elegendő számú képviselő bejutása esetén frakciót alakítunk és működésünk a bevált demokratikus szabályoknak megfelelően önkormányzati képviselőcsoportban folyik.

A Szervezeti-és Működési  Szabályzatban szabályozni fogjuk a zárt ülések elrendelésének szabályait oly módon, hogy azokra csak valóban indokolt esetben kerüljön sor.

Elvhűség:

-véleményünk szerint a település vezetésében erkölcsi megújulásra van szükség. Nincs külön politikai erkölcs és külön gazdasági erkölcs és magánéleti erkölcs. A közélet minden szereplőjétől e három erkölcsi kategória egységes megjelenítését várjuk képviseleti tevékenységében.

 szociális elveinknek elfogadjuk a kereszténydemokrácia  szociális alapelveit a közjó, a szolidaritás és a kisegítés /szubszidiaritás/ elvét. 

A közjót szolgálja minden képviselő  minden döntésében.

Ha a köz java azt kívánja felül kell emelkednie saját, családja és szűkebb csoportérdekein. Nem módosíthatja e célból  a település rendezési terveit telekspekulációs célból. Pályázatokat a köz érdekének figyelembevételével bírálunk el. Az operációkutatás eredményeinek felhasználásával, objektív, számítógép támogatásával működő pályázatelbíráló döntés-előkészítő rendszert alakítunk ki.

Szavahihetőség:

A meghirdetett programunkat és a megvalósított eredményeket összhangban tartjuk. A jövőben is következetesek és kiszámíthatóak leszünk.

A képviselőtestület polgárok felé való megnyilvánulásában ismét becsülete lesz a nyílt szónak és  higgadt érvelésnek. A kényelmetlen döntéseket is nyíltan vállalni fogjuk a polgárok felé.

Nyíltság:

Az önkormányzat munkáját a választópolgárok a médiumok segítségével kísérik figyelemmel.

A nyilvánosság kialakult infrastruktúrája alkalmas a tájékoztatásra, csupán a cenzúrát, az önkormányzati egyszemélyes "rátenyerelést" szüntetjük meg, a megrendelt szervilis riportok elhagyásával. A hírközlési esélyegyenlőség érdekében visszaállítjuk a mindenki által hozzáférhető sajtóközlemények és sajtótájékoztatók rendszerét a kisebbség véleményének megjeleníthetőségével is. A testületi határozatokat eredetiben közöljük a manipulációk és elhallgatások elkerülésére. A jelenleg cenzor szerepet betöltő "szerkesztőbizottságot" meg szüntetjük, a felelős szerkesztő autoritását és felelősségét a sajtótörvény szerint visszaállítjuk. A médiatörvény közszolgálati médiumokra vonatkozó szakasza szellemében a közszolgálatinak tekinthető médiumok, /községi újság, kábeltévé ha községi tulajdon és finanszírozású/ felügyeletét széles társadalmi bázison alapuló felügyelő-bizottság utólagos ellenőrzése alatt működtetjük. A községi újság jelenleg ráfizetéses. A nyilvánosság eszközeinek gazdasági stabilizálását átgondolva létrehozzuk a községi újság és a kábeltévé stúdió megnyugtató finanszírozását. A községi újságnak pályázat útján választott, a község által fizetett főszerkesztője lesz. A főszerkesztő feladata lesz a lapterjesztés megszervezése és annak anyagi alapját jelentő hirdetésszervezés.

  A kábeltévében az önkormányzati részesedés tisztázása után közvetítéseihez és más, nyilvánosságot szolgáló tevékenység önkormányzati költségvetési hozzájárulást szintén nullszaldóra történő beállítását biztosítjuk.

 

Támogatjuk a különálló kábeltévé hálózatok összekapcsolását és egységesítését.

 

Szakszerűség és tárgyilagosság:

a képviselőtestület mindenkori többségi részének politikai, elvi és világnézeti felfogása hitvallása nem fog közvetlenül megjelenni a település szakmai vezetésében, hanem a szakmai ismeretek, illetve a beszerzett szakvélemények tárgyilagos  szűrőjén keresztül fog érvényesülni.

Ezért, ha választóink megtisztelnek bizalmukkal:,

- az intézmények, egyházak, civil érdekképviseleti és kulturális szervezetek közvetlen politizálását nem támogatjuk, abban még kérésre sem veszünk részt.

-a választandó intézményvezetők pályázati értékelési tényezői között szerepeltetni fogjuk az effajta semlegességet. Az ilyen módon értelmezett semlegességet valamennyi oktatási intézet oktatási, nevelési programjában is érvényesíttetjük.

-az egyházakkal való kapcsolattartásban világossá tesszük az egyházak vezetői számára elhatározásunkat a helyhatóság és az egyház különválasztására. Az állami, települési ünnepeket az egyház(ak) intézményes jelenléte nélkül bonyolítjuk. /nem lesznek előmisék, sörcsarnokban tartott kenyérszentelések/. Egyházi személyek változatlan megbecsülést fognak élvezni a protokoll listán.

-politikai tevékenységet végző, vagy tevékenységét hatalmi célokra bújtatottan felhasználó civil, vagy kisebbségi érdekvédelmi szervezetektől elhatároljuk magunkat, /még akkor is ha mellettünk látszanak/ támogatásukat megszüntetjük.

Összeférhetetlenség:

az összeférhetetlenségi törvény megszületéséig az általunk támogatott ill. a frakciónkban dolgozó képviselők:

-nem folytathatnak tervezési tevékenységet sem az önkormányzatnak sem állampolgárnak, a rendezési terv magánérdekből /telekspekulációs célból/ történő módosítási  /barkácsolási/ kísérletek megelőzése érdekében.

-saját szakmai tevékenységében, vállalkozási területén nem pályázhat az önkormányzat beruházási, üzemeltetési feladataira.

-nem lehet települési intézmény vezetője.

- az újonnan felállott képviselőtestületben javaslatot teszünk vizsgálóbizottság felállítására abból acélból, hogy az elmúlt években összeférhetetlen tevékenységek, felvett összegek, kárt okozott szerződések nyilvánosságra kerüljenek.

A többpárti demokrácia továbbfejlesztése:

A helyi politikában a következő négy évben is valódi sokszínűséggel lehet számolni. Ennek megfelelően a képviselőtestület munkáját meghatározó Szervezeti -és Működési  Szabályzatot  átdolgozzuk. Célszerűnek látszik egy un. "Egyeztető Testület" felállítása mely döntési hatáskör nélkül ugyan, de szorosabbá teheti a kapcsolatot a polgármester és a különböző frakciók között. Az Egyeztető Testület -választásokat tükröző összetételben- biztosítja a lehetőséget, hogy a polgármesterrel, -két testületi ülés között- a heti üléseiken információkat cseréljenek véleményt alkossanak folyó aktuális ügyekben. Két testületi ülés között ezzel megmarad a különböző politikai erők kapcsolata egymással és a polgármesterrel.

Az összefogás, közmegegyezés segítése

Rendszeres találkozókkal fogjuk biztosítani az egyesületek, klubok, polgári csoportosulások, érdekvédelmi szervezetek életének megismerését , munkájuk, céljaik támogatását.

-a közélet iránt érdeklődő szakemberekből az önkormányzat segitésére tanácsadó testületet szervezünk, később meghatározandó név alatt. A tanácsadó testület köztiszteletnek örvendő tagjait támogatjuk abban, hogy szakmai, kulturális területen maguk köré civil egyesületeket szervezzenek. Ezzel az önkormányzat beágyazódását segitjük településünkön.

-önkormányzati rendeletben fogjuk községi ünnepek rendjét  szabályozni, meghatározva a társadalmi szervezetek illetve az önkormányzat feladatait.

-külön fogunk szólni az egyesületek támogatásáról és az önkormányzat költségvetési részvételéről ünnepeink finanszírozásában.

 A hivatal az önkormányzat keze

Ezért, ha választóink megtisztelnek bizalmukkal:,

-hatékony és arányos polgármesteri hivatalt hozunk létre, mert a választópolgárokkal napi érintkezésben hajtja végre a képviselőtestület akaratát.

Hatékony az a hivatal amely világosan áttekinthető szervezettel,  hozzáértő, szakképzett, erkölcsös köztisztviselőkkel, egyértelmű tájékoztatással, és felelősségrendszerrel áll a polgárok rendelkezésére. Tisztviselői pályázattal nyerik el munkahelyüket.

Arányos az a hivatal amely a szükséges feladatokhoz mért létszámmal, hatékony és a feladat igényelte ráfordítással dolgozik. A tisztviselőhöz kitalált látszatmunka a település költségvetését szipolyozza.

Értelmes vagyongazdálkodás

Az elmúlt négy évben településünk közel nyolcvanmilliós vagyonvesztést szenvedett, a gázrészvények és a szentiváni iskola tulajdoni részarányának eladásával. A képviselőtestület eladta a gázrészvényeket annak ellenére, hogy a polgári pártok elnökei  levélben kérték a részvények megtartását. Ezek a részvények a tőzsdén kívüli értékpapír forgalom tanúsága szerint ma már  épp a duplájukat érik azaz 90 millió forintot. Ebből a második csatornaütem kivitelezése majdnem elvégezhető lett volna. Helyette néhány utcát aszfaltoztak, ahol szinte véletlenül lakik polgármester, vagy települési önkormányzati képviselő, vagy annak rokona.

 A település költségvetése 1998-ban csődközei helyzetbe jutott. A rangkórságból és választási propaganda céljából erőltetett városi cím meghozta előre jósolható hátrányait. A kötelező városi regionális feladatok miatt a tisztviselői létszámot fel kellet duzzasztani.  Ezek bér és dologi költsége elvitte sőt túlfogyasztotta az erre a célra juttatott többlett állami forrásokat. Ebből származott a csődközei helyzet, aminek következménye. hogy a teljes költségvetésből csupán 5-6% jutott fejlesztésre, a korábbi évek 10-15%-os beruházási lehetőségével szemben.

Az erőltetett és választási kampányfogásnak szánt utcaaszfaltozás 1997-ben már csak adósságból vált lehetővé. A települést 10 éven át közel 120 milliós adósságszolgálat terheli.

A helyi adó bevételének dinamizmusa csökkent holott alig hihető, hogy a vállalkozásoknak rosszabbul megy.

Az utóbbi két évben az önkormányzat nem nyújtott be céltámogatási pályázatot az állam felé. Saját kezdeményezésben pályáztatás nem történt, a beérkezett céltámogatás az előző önkormányzat pályázata alapján érkezett.

Ezért, ha választóink megtisztelnek bizalmukkal:,

- a csőd elkerülése érdekében már az első költségvetési évben, tehát az 1999-es költségvetésben alkalmazni fogjuk a település gazdálkodását megerősítő intézkedéscsomagot

- az intézmények finanszírozását /oktatási, egészségügyi, intézmények, polgármesteri hivatal/ új alapokra helyezve, normatív statisztikai tapasztalatokra alapozva, takarékosan fogjuk megoldani. A nem kötelező feladatokat végző intézmények finanszírozásában fontossági sorrend szerint fogunk dönteni.

- a helyi források kiaknázhatóságát a hasonló települések összehasonlító vizsgálatával fogjuk feltárni. E vizsgálat eredményei alapján igazságos helyi adórendeletet és az adóbeszedési gyakorlat fogunk kialakítani.

-minden lehetséges pályázati forrást meg fogunk ragadni ami bevételeinket növeli. Ez az viszont a polgármesteri hivatal munkatársainak szakmai hozzáértését igényli.

- elhanyagolt külföldi kapcsolatainkat ismét megfelelő szintre fogjuk emelni. Személyi kapcsolatok helyett ismét az intézményes kontaktus létrehozását fogjuk erősíteni a támogatások vagy tőkebevonások újra való felélesztéséhez

-a községi vagyont megtartani és gyarapítani fogjuk. Ez nem lehet öncélú feladat a vagyontárgyak a községért vannak.

 Meg fogjuk teremteni az építési telkek vásárlásához a szociális támogatás rendszerét / rászoruló fiatal házasok/Az építési telkeket folyamatosan gyarapítani fogjuk. Ennek módja a nyilvános árverésen -csak Vörösváriaknak- napi piaci áron eladott telkek helyett a belterületbe vonandó mezőgazdasági  területeken egybefüggő táblák vételével újabb telkek kialakítása.

A települési tulajdonban lévő, üzleti célra használható ingatlanokat úgy fogjuk hasznosítani, /bérbe adni, eladni stb./ hogy a településeknek a lehető legnagyobb bevételt eredményezzék, bérleti díj, adó, kamat formájában.  Élni fogunk az elővásárlási jogunkkal ha a települési területen épült vagyon cserél gazdát. Nem fordulhat elő, hogy az elővásárlási jogról a klientúra javára mondunk le.

Tavaink egy részét, mezőgazdasági területeinket vállalkozások részére felszabadítjuk ha az a vállalkozás a polgárok szolgálatára és a község javára válik.

 

 

A településüzemeltetés biztonságának növelése

A településgondnokság intézménye bevált, viszont működésének biztonságát növelni fogjuk. Szervezeti módosítással fogunk felkészülni a szennyvízcsatorna-hálózat bővüléséből származó többletfeladatokra. Szükség esetén szervezetileg és gazdaságilag  önállóan létre fogjuk hozni a települési csatornaüzemet.

A lakásprivatizáció végrehajtása után létrejövő szociális lakások az eddiginél magasabb szintű üzemeltetési és karbantartási munkát igényelnek. Ennek a feladatnak a finanszírozására a lakásalap és a központi /parlamenti/ szociális járandóság szolgál. Rendeletben fogjuk szabályozni a szociális lakások bérleti és díjfizetési, illetve szociális lakbér-támogatási feltételeit. A rendelet külön fejezetben fog kitérni a szolgálati célból kialakított lakások férőhelyek kiutalási- és díjfizetési rendszerére..

 Hajléktalanszálló /nem állandó/ tartalékolását célszerű megfontolni.

A községi utak karbantartása a meglévő munkaerő és felszerelés bővítését igényli. A bővítéssel az útkarbantartás szezonjellegét fogjuk kiküszöbölni és minőségét nagyságrenddel növelni.

Közterületeink, közparkjaink tisztántartása ápolása községi kertészcsoport felállítását igényli. Ebben munkában szakmai, napi gyakorlatában és feladataiban fizetett települési alkalmazottaknak fogják főszerepet vinni. Civil egyleteket az ötletadásban véleménykérésben az egyetértésbe fogjuk bevonni. A lelkes környezetvédők kampányszerű amatőr tevékenységüket a civil szférában támogatjuk.

A település hulladékgyűjtése minden ígéret ellenére egy átláthatatlan, ellenőrizhetetlen szállítási feladattá degradálódott.

A hulladékszállítási szerződés díja a nagy távolság és a koncesszor saját maga által felismert monopolhelyzetéből adódóan az indulási összeg duplája lett. Aminek kiegyenlítését a mostani önkormányzat ráadásul az 1998. évi költségvetésben bújtatott, -kb. 20%-os- központi támogatásból oldja meg, tehát az egész tevékenység ráfizetéses.

A teljes szerződést ill. a hulladékkezelési feladatot átgondoljuk. A fenntartható környezethez   szükséges hulladékgazdálkodás alapkérdésének tekintjük  regionális új szeméttelep üzemeltetésével, vagy a meglévő szerződés keretei között oldható-e meg sikeresebben. Itt már a válogatott hulladékgyűjtés és a haszonanyag visszanyerés feltételeit is megfogjuk teremteni.

A településgondnokságtól a megnövekedett feladatai miatt a továbbiakban hétvégi ügyeletet kérünk.

A helyi csatornaüzem és más közműtársaságok szolgáltatási szerződéseit a szolgáltatási biztonság és díjrealitási szempontok alapján felül fogjuk vizsgálni. Szükség szerinti módosításokat kezdeményezni fogjuk.

A gázművek kivételével minden közműnek van Vörösváron kirendeltsége. A gázműveknek kirendeltség telepítése céljából fel fogjuk ajánlani a községi tulajdonú, de csökkenő szerepű PB gázpalack cseretelepet.

A temető biztonságos üzemeltetése kerítést, újrafogalmazott temetői rendtartást  igényel.

Folytatni fogjuk egy helyi buszjárat beindítására tett erőfeszítéseket, akár helyi vállalkozói erő bevonásával szükség esetén koncessziós pályázat kiírásával. A helyi buszjárat egyik feladata lesz a vasútállomás és ezzel a vasúti közlekedésnek a település lakosságának jobb elérése. Egy koncessziós pályázat kiírásának kilátásba helyezése hangsúlyos érv lehet  a budapesti járatok színvonalának emelésért a közlekedési vállalattal folytatott tárgyalásokon.    Jegy, bérletárusítás helyben kívánatos. A vasúttal folytatandó tárgyalások során világossá kell tenni álláspontunkat a vasúti közlekedés elsőbbségéről. A mostani vasút-visszafejlesztéssel nem értünk egyet.

A Szabadság-liget  biztonságos vízellátása érdekében a már megépített külön betápláló  vízvezeték folyamatos üzemelését megőrizzük. Vízvezeték felújítása szükséges a Dózsa Gy. utcában.

Oktatás, kultúra, kisebbség, sport 

A jelenlegi önkormányzat az elmúlt négy évben sem tudott egységes, stratégiailag átgondolt oktatási koncepciót kialakítani. Az oktatási intézményrendszer torzult az egymással torzsalkodó intézményvezetők és az emiatt kapkodó képviselőtestület improvizálása miatt. /pl.:a hoszúnevű középiskolánk/

 Bizonytalanság tapasztalható az oktatási intézményekben az önálló gazdasági működésük és felelőség és a finanszírozás kérdésében. A folyamatos megszorító intézkedések és a visszatért elvtelen protekcionizmus arra kényszerítette az intézményvezetőket, és gazdasági irányítókat, hogy folyamatos túltervezéssel a folyamatok eltitkolásával átláthatatlanná tegyék a valódi helyzetet. Ezzel az oktatás finanszírozása káosz jeleit mutatja. Fennáll az  a veszély, hogy intézmények gazdasági önállósága ismét megszűnik. Küszöbön áll valamikori központi gazdasági ellátó szervezet /GESZ/ visszaállítása.

 

Ezért, ha választóink megtisztelnek bizalmukkal:,

-fél éven belül a megalakuló képviselőtestület meg fogja alkotni az oktatási koncepcióját.

A koncepció súlypontjai:

-a várhatóan módosuló NAT feldolgozása,

-az oktatási intézményrendszer tartalmi kérdései:

-kapacitás rögzitése,

-szintek rögzítése: óvodák, ált. iskolák, közép          fokú, felsőfokú? /kell-e      három általános iskola/

-átjárhatóság:,

-tartalmi feladatok: alapos ismeretátadás, vagy szemfényvesztés a tagozatokkal és szakkörökkel,

-az oktatás finanszírozása,

-az egységes oktatási koncepcióban meg  fogjuk határozni a Német Nemzetiségi Képzési Központ szerepét is.

-a koncepció bevezetésének hosszú távú de következetes módszere. /ne legyen bizonytalanság, és stabilitáshiány az intézményekben./

-az állami normatív oktatási járandóságon felüli települési kiegészítő finanszírozást is normatív alapokra fogjuk helyezni  a protekcionizmus és a lobbizhatóság kiküszöbölésére. A normatív kiegészítő rendszer /fejkvóta/ a féléven belül kialakítandó oktatási koncepción belül kerül kidolgozásra. A fejkvótarendszer alapja az országos és helyi tapasztalatokból levonható statisztikai adatképzés lesz. A rendszer bevezetése a pedagógusok széleskörű bevonásával, folyamatos tájékoztatása mellett és végső egyetértésével, de lehetőleg már az első költségvetési évben fog megtörténni.

 - önállóan gazdálkodásukban meg fogjuk erősíteni a rendszerváltoztatáskor bevezetett intézményeket.

-az intézményvezetők számára világossá tesszük azt, hogy települési képviselőtestület a jövőben a nyílt és őszinte, kiszámítható, protekciómentes finanszírozást vállal. Elvárja viszont a valódi költségek és ráfordítások kimutatását.

-az intézmények és a finanszírozó szervezet, /polg. mesteri hivatal/ számítógépeit összekapcsolva a napi ellenőrzést fogunk biztosítani az elszámolásban.

.

-A gazdaságilag önálló elszámolásúvá vált óvodákat, iskolákat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek a szűkülő központi támogatások mellett,  -saját ráfordításaik megismerésével - a helyi, teherviselésre képes, áldozatra hajlandó társadalom  megszólítására. /ala-pítványok, díjak bevezetésével/

Az óvodáinkban már jelentkező újabb demográfiai hullámra és a NAT által körvonalazott  képzésre felkészülve ismét át fogjuk gondolni férőhelyeinket az általános iskolai oktatásig.

Amennyiben elfogadható szellemiségű polgári kezdeményezés van esetleg tanintézmény pl. óvoda átvételére és üzemeltetésére, támogatjuk mivel ezzel az oktatási nevelési elv és módszer kínálat színesedik, de a települési terhek is csökkenhetnek.

A kisebbségek támogatása a szolidaritás igényével de a kisegítés /szubszidiaritás/ elveinek szigorú betartásával történjen. Sérti a kisegítés elvét ha egy kisebbség településirányítási vagy vállalkozási feladatokat vindkál magának. Vörösváron két kisebbség létezik: a hazai német és roma népesség. Nem lehet megélhetés forrása vagy közpénzek hozzáférésének eszköze a kisebbségi lét, illetve önazonosságtudat. Tehát a települési önkormányzat támogatási igény elbírálásakor joggal vizsgálhatja a kisebbségi lét fenntartásának anyagi igényeinek valódiságát -elfogadva bármely kisebbségez való tartozásnak alkotmányos jogát-. Kisebbségi ügyviteli célokra az állami támogatást fogjuk közvetíteni. Oktatási, nevelési és kulturális célokra a nevelők, pedagógusok, és a nevelés alanyai helyi forrásokból is részesülnek. A központi állami forrásokat teljes mértékben át fogjuk adni.

A kisebbségi egyesületeknek, kultúrcsoportoknak a támogatást közvetlenül a települési önkormányzati képviselőtestület felelőségén belül ítéljük oda.

Megvizsgáljuk hosszútávú tervkoncepció szintjén egy  teremjátékokra -kosárlabda, kézilabda-alkalmas- szabványos sportcsarnok építését. E célra életre hívott községi alapítvánnyal és címzett támogatási pályázatokkal keressük megalapozni a beruházás költségei fedezetét.

 A labdarúgó csapat szereplése Vörösvár hírnevét öregbíti,  tehát a lehetőségekhez képest támogatjuk az egyesületen keresztül. A támogatást pályázati formában fejlesztjük tovább azzal a célkitűzéssel, hogy magánszemélyek vagy vállalkozások saját felajánlásaival legyen lehívható. Ezzel a folyamattal minél több szponzor mozgósítását szeretnénk elérni. Fontosnak tartjuk, hogy sportéletünk elsősorban pilisvörösvári nevelésű fiatalok bekapcsolásával fejlődjön. A felsőbb osztályú mérkőzések lejátszására alkalmassá  tesszük a sportpályát.  

Vizsgálandó erre a célra magántőke bevonása.

Az eddig is támogatott ágak /kézilabda, futball./ mellet elősegítjük a fiatalok nagyobb létszámú sportolását lehetővé tevő sportágakat, valamint az akár vállalkozásként megjelenő szabadidős, idegenforgalmi jellegű sportágakat.

A közösségi ház mint települési intézmény   nem tölti be a kulturális élet szervezőjének szerepét. A ház a település  szervezett rendezvényeinek  gazdája, az egyesületek segítője és koordinálója kellene legyen. Jól megfogalmazott koncepcióval és az ennek alapján az üzemeltetésre kiírt pályázattal, keressük a jelenlegi helyzetből adódó gondok megoldását. A házat önkormányzati tulajdonban megtartjuk. A  kulturális élet további színtere a közösségi házon kívül a gimnázium díszterme, a Templom téri iskola tornaterme, is lehet. A kulturális tevékenységek között elsőbbséget élvezzenek a polgárok kezdeményezései.

Egészségügy, szociális ellátás.

Jelentős vagyont képvisel a község szakorvosi rendelője és az ott folyó egészségmegőrző munka.

Az utóbbi években súlyos , és az 1998. évben csúcsosodó finanszírozási válság alakult ki. Az elhúzódó hosszantartó válság megoldását azonnal megoldandó feladatnak tekintjük.

Ezért, ha választóink megtisztelnek bizalmukkal:,

-az orvosi rendelő létét, feladatait, helyét a település szolgálatában újra gondoljuk.

-meghatározzuk a privatizálható és önkormányzati hatáskörben maradó szolgáltatások körét.

-kidolgoztatjuk a rendelőben minden tevékenység valódi költségét.

-a valódi költségek igazságos megosztásáról gondoskodunk.

-ha a fenntartási költségek a díjakban nem jeleníthetők meg akkor az intézetet regionális szerepe miatt kvázi részvénytársasági -intézményfenntartó társulás - formájában üzemeltetjük a szomszédos településekkel.

Ennek érdekében sürgősen szakértői vélemény szerzünk be a távlati privatizált kisvárosi egészségügyi modellre. Az  elfogadott modell bevezetése és a lelkiismeretes, jó szakemberek megtartása, anyagi megbecsülésük, valamint a ráfizetésmentes működtetés feltételeinek biztosítását a vezető feladatává tesszük.  Meg teremtjük a megépített és fektetővel bővítendő mentőállomás és a rendelőintézet összhangját. Az együttműködés minimális szintje az egységes ügyeleti és felelőségi rendszer.

-a lakásprivatizációs törvény az országban talán Vörösváron nincs még végrehajtva, tehát a törvényes lehetőségeket betartva, a privatizációt féléven belül lezárjuk. A privatizálás után önkormányzati tulajdonú lakások száma kevesebb lesz annál ahány rászoruló család és szakember mindig is lesz a faluban.  Tehát meghatározzuk azt  a lakáslétszámot, ami ahhoz szükséges hogy fiatal, építkezni nem tudó házasok, munkanélküli házaspárok, lakástulajdont fenntartani nem tudó idősek, szociális rászorultság alapján lakáshoz jussanak. A lakásprivatizációt úgy hajtjuk végre, hogy az eladott lakásokból befolyt összegből új lakásokat lehessen építeni a meghatározott lakásszám megközelítésére. Az önkormányzat tulajdonában csak szociális lakások maradnak. Jó anyagi helyzetben lévő községi alkalmazottak saját maguk gondoskodjanak lakásukról.

Településfejlesztés

Az elmúlt négy évben a település vezetése teljes mértékben -vélhetően egyéni és szűk csoportérdekekből vezérelve- szétzilálta a korábbi években felállított településfejlesztési koncepciót és elkészítet rendezési terveket. Két éve nem igényelt a jelenlegi önkormányzat céltámogatást a csatornahálózat továbbépítésére. Egy teljes évig állt a csatorna építés. A csatornaépítés továbbfolytatását a szükséges teljes települési terület helyett csak három nagyobb utcával, /Szabadság ú., Kálvária ú., Kápolna ú./ körülhatárolható kisebb területre korlátozták. A korábbi a teljes településre szóló határozatukat visszavonták.

Az erre a három utcára kapott állami céltámogatást egy évig nem vehették fel mert a beruházást csak egy év múlva az utolsó pillanatban 1998 nyarán kezdték meg.

A település kétharmadát feltáró csatorna főgyűjtő vezeték még terv szinten sincs meg. Helyette állandó energia-felhasználással és üzemköltséggel járó három átemelő szivattyúteleppel számolnak.

A település rendezési tervét folyamatosan, telekspekulációs célból módosítgatták barkácsolják. Az előző önkormányzati testület által a vörösvári vállalkozók és iparosok számára valamint más jelentkezők /SUZUKI/ részére vállalkozási terület jelölt ki.

Ezt a vállalkozási területet szűk csoport érdekek miatt, közpénzből építési telek kialakítása után belterületbe vonták. Ugyanez történt a korábban a nyugati településhatáron előirányzott véderdővel és szántófölddel, a pilisszentiváni kiserdő mellet 1,5 ha területtel. Miközben a focipálya mellet lakótelkeknek előirányzott terület feltáró útjainak megkezdett és 80%-ban meglevő szervezése abbamaradt.

Ezért, ha választóink megtisztelnek bizalmukkal:,

stratégiai irányoknak tekintjük:

-a településfejlesztési tervezés hsszútávra, -a választási ciklusokon túlnyúló- szóló bevezetését,

-szennyvízcsatorna egy ütemben történő befejezését,                    

-ahol ez megtörtént a szilárd útburkolat lakossági társulás szervezésével történő végrehajtását,                                                          

-a korábban kijelölt tisztán vállalkozási és szolgáltatási  terület visszaállításával a vállalkozások letelepítését,  áttelepítését szorgalmazzuk azért, hogy megszűnjenek a lakott részeket szennyező vállalkozások, ill. stabilizálódjon a település-finanszírozás.

A település rendezési tervét /ÁRT/, ismételten átdolgozzuk. Ezen belül a futballpálya környéki lakótelkek feltárásának végrehajtását koncepció és adórendelet módosítással megoldjuk.

Környezetünk

Településünk arculatának megteremtése szükséges. Hosszútávú tervünk, hogy Vörösvár kertvárosként való  megjelenését támogatjuk.  A Fő úti vállalkozások és szolgáltatások tulajdonosaival párbeszédben megoldjuk -a 10. sz fkl. út elterelésére felkészülve- a bevásárló utca tervszintű kialakítását, különös hangsúlyt helyezve a parkolás megoldására.

 Környezetünket óvó, fejlesztő munkát meghatározó intézkedési terv hangsúlyai:

-az eltorzított településszerkezet       rehabilitálása

-új szennyezőforrások    kizárása, meglévők kotrollja, visszaszorítása,

-községcentrumok,

10-es út problémái,

tavaink állapota,

parkok, pihenő helyek létesítése

meglévő zöldterületi terv végrehajtása,

a lakókomfort növelésére -ahol lehetséges- zöld szigetekkel forgalomkorlátozott, szilárd burkolatú utcák átépítése

a szilárd útburkolat fogalma: aszfalt helyett, burkolókő 

Múltunk emlékeit megőrizzük:

a méltatlanul önkormányzati támogatás nélkül hagyott tájházat több figyelemre méltatjuk,

a műemlék jellegű izraelita temetőt jelentőségének megfelelő állapotban tartását támogatjuk és óvjuk a körbeépítés ártalmaitól

Vörösvár nagy értéke a kisvárosi szerkezet lehetősége, amit megóvunk.

Regionális kapcsolatok

A Pilisi Medence Településeinek Szövetsége keretén belül átfogó regionális rendezési terv alapjainak lerakását kezdeményezzük.

 

Ennek elemei:

-az M 0-ás autópálya megjelenésével várható vállalkozói területigény szabályozására vállalkozói /ipari/ park(ok) kijelölése,

-a regionális hulladékkezelő létrehozását szorgalmazzuk. Közösen kell keresnünk a regionális "szeméttelepet", amely képes a szelektív hulladékgyűjtésre és a haszonanyag visszaforgatásra.

-koordinálni fogjuk a szennyvízkezelő telepek rendszerét amivel a szükségtelen átemeléseket meg lehet szüntetni a településhatároktól most már fügettlenedett geomorfológiai lehetőségek kihasználásával

-rögzíteni fogjuk a településfejlesztési irányokat, tervezett üdülőterületeket, mezőgazdasági területek célját szerepét, védőerdősávokat közösen fenntartott és védet vízfolyásokat

-összehangoljuk a meglévő településszerkezeti terveket

Külkapcsolatok

Vörösvár leromlott jóhírét külföldön  újra hiteles személyekkel és higgadt, szakszerű külpolitikai irányvonallal lehet helyrehozni. A német kisebbségi önkormányzat érdekvédelmi csoport, mint olyan anyaországi nyelvi rokonsági és kulturális kapcsolatokat ápol. A külpolitika, felelőse a képviselőtestület és annak képviselője ill. megjelenítője a polgármester. Jó és hiteles munkájával ismét elérhető, hogy ismét megnyíljon a külföldi támogatások és tőkebevonások települési szinten jelntkező forrása. Korábban vállalt szerepünknek megfelelően feladatunknak tekintjük a népek közötti híd építést. A meglevő Erdélyi kapcsolataink teszik lehetővé, hogy a támogatás és a tőkebevitel rajtunk keresztül is serkentő lehessen anyaországot kereső barátaink számára. Ugyanakkor óvjuk a kapcsolatokat a haszonleséstől  a civilizálatlan viselkedéstől. viszont értékeljük a vendégszeretetet és a nyíltszívűséget. Az arra érett és az egyesületek, polgárok által kellő intenzitásra emelt kapcsolatokat hivatalosan is megerősítjük  /pl. Wehrheim/


 

Kedves Vörösvári Polgárok!

Íme, Önök elé tártuk választási programunkat. Természetesen csak a legfontosabbakról tudtunk szólni, hiszen egy egy téma részletes kifejtése oldalakat igényelne. A reánk váró rengeteg új feladatot csak sok munkával összefogással tudjuk elvégezni. Szükség lesz Vörösvár valamennyi polgárának szorgalmára, vállalkozókészségére.    

Ez a távlatunk, mely bizakodóvá tehet valamennyiünket. Pilisvörösvár polgárának lenni jelentsen jó életet, jólétet, és jókedvet! Folytassuk együtt sikeres munkánkat. Engedjék meg, hogy minden erőnket bevethessük polgárainkért.

Kérjük, menjenek el szavazni!

Szavazatukkal adhatnak bizalmat képviselői munkánkhoz. Kérjük bizalmukat.

Pilisvörösvár, 1998. június 1.

                                                                                 Az MDF Pilisvörösvári Szervezete

Impressum:

MDF     VÁLASZTÁSI PROGRAM

Kiadó:     MDF Pilisvörösvári Szervezete

             Pilisvörösvár Semmelweis-köz 5/3

Szerk.                 AmigoSoft Bt.

                   Pilisvörösvár Fő út 72.