Számunk tartalma

1

Négy év -megteremtett demokrácia

2

Négy év -eredményes település fejlődés

3

Négy év -megvesztegethetetlenség

4

Négy év - megóvott vagyon

5

Négy év - eredményes külpolitika

 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1994

BOTZHEIM ISTVÁN  PM.VÁLASZTÁSI KIADVÁNYA + BOTZHEIM ISTVÁN PM.VÁLASZTÁSI KIADVÁNYA

Pilisvörösvár MA ...

                       és holnap?

1. évfolyam, 1. szám                                               1994. november

pilisvörösvár mérlege 1990-1994


 

KÖSZÖNET

 

Az elmúlt négy évben:                                    -az önkormányzatban tevé-             kenykedő választott testületi           képviselőknek,                                -a képviselőket segítő külső             bizottsági tagoknak,                                          -a községháza azon alkalmazot      tainak  akik megértették "az új                idők" szavát.

Köszönet azért, hogy a község vezetése, adminisztrációja az európai mértékhez viszonyítva is elfogadható szinvonalú munkát teljesített.

Köszönet azért, mert ez a testület  nem fentről jövő parancsot hajtott végre /nem végrehajtó bizottság volt/, hanem vitatkozó és döntő testület volt.

Köszönet azért, mert vitatkoztak és döntöttek.

Sokan sokszor hangoztatták községünkben, hogy "ezek csak vitatkoznak".  A viták eredményeként fejlődött a falu. Döntöttek és nem loptak telkeket, gyarapodott a falu, nem történt vagyonvesztés.

És kezdett a falunak arculata lenni, lett tornaterem, Német Nemzetiségi Képzési Központ, /Bildungszentrum/, Napos Oldal, épül a telefon, a csatorna /igaz döcögve/ és épül sok minden más.

Ide szoktak a  külföldiek, nagykövetek, miniszterek, miniszterelnökök. Közel ezer vállakozó müködik nálunk. Közben lakosokból polgárrá váltunk.

Köszönet azoknak is akik a következő négy évre jelöltetik magukat képiselőnek, polgármesternek, mert igazi demokrácia csak ott van ahol választani lehet

Természetesen köszönet részemről csak azoknak jár akik a falu közösségének szolgálatába jelentkeznek és nem holmi szük csoport- vagy magánérdekből, esetleg hiúságból vállalnak közszolgálatot.Ez utóbbiak megmérettetése a választópolgár dolga.

                          Szauter Rudolf

 

Botzheim    István polgármester ösz-szefoglalója  négyé-ves munkájáról.

 

Kedves Vörösvári Polgárok!

Négyéven át havonta e szavakkal szólítottam meg Önöket  az újság hasábjain, fontosnak tartva a kapcsolattartást és a tájékoztatást.

 1990-ben négy évre választottak meg polgármesternek. Négy év kihívásokkal teli felelősség és község polgáraiért végzett sok-sok munka áll mögöttem. E négy év végetért és Önök december 11-én polgármestert választanak.

Önök joggal várják beszámoló-mat. A látható eredményekkel, a már elvégzett munkával szeretném elnyerni  bizalmukat. Talán ez bizonyitóbb mint a magasröptü programok. Bár mint a településirányításban gyakorlatot és tapasztalatot szezett politikus a következő négy évre szóló   prog-ramomat is Önök élé szeretném tárni . /Folytatás a 2. oldalon/

Részlet,  Botzheim István polgármesternek ez év nyarán partnerközségünkben elhangzott beszédéből:

Liebe Grőbenzeller Bürger,

Herr Kollege Bürgermeister            Dr Rieder,

Herr Kollege Bürgermeister     Gauthier,

sehr geehrte Damen und Herren!

Im Jahre neunzehnhundertzwei-undneunzig, als in Maastrich der Vertrag über die Europa- Union unterzichnet wurde, erreichten die Aussenkontakte von Werischwar den Höhepunkt. Diese Verbin-dungen kamen ohne gewusstes Programm oder geplanten Terminkalender zustande. Die Lage und Geschichte unseres Hei-matortes Werischwar bedingten diesen vorbildlichen Zustand.

Es ist eine Tatsache, dass die im Jahre 1745 in Werischwar etwa tausend da lebenden bis 100%-ig deutsche und katholische Ein-wohner, um die Jahrhun-dertwende nur von den zwölf-tausend Werischwarer wenig als die Halfte deutsche Abstammung aufweisen können.

Das bedingt, dass die Zwei-sprachigkeit und die Verbin-dungen nicht mehr auf nationa-litaten Ebene, sondern auf Basis der Völkerfreundschaft in europa-ischer Dimension zustande kom-men muss.

Das Ziel des Maastrich - Vertages ist: "Förderung eines ausgewo-genen und dauerhaften  wirt-schaftlichen und sozialen  Fort-schritts, inbesondere durch schaffung eines Raums ohne Binnengrenzen, durch Verstar-kung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und durch  einrichtung einer Wirt-schafts- und Wahrungsunion."

Dies sind natürlich langfristige Ziele. Der Umgangsprozess bedingt Staaten und Völker  mit denen ein langfristiger Dialog vorzusehen ist.

Wir Werischwarer sehen unsere Rolle in diesem Prozess als eine Brücke  zwischen den östlichen und westlichen Teilen Europas."

Botzheim István polgármester ösz-szefoglalója négy-éves munkájáról.   /Folytatás az 1.oldalról/ 

Néhány állásfoglalás:

Szavahihetőség: nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy szavaim és tetteim összhangban legyenek. Igéreteimet  megtartottam. Ugyanakkor figyeltem arra, hogy felelőtlenül ne igérgessek, csak a népszerüségem fenntartásáért. Vallom, hogy csak ezen az alapon biznak polgáraink  repre-zentánsukban. A  jövőben is következetes és kiszámítható szeretnék lenni.

Állhatatosság: minden kívánság nem teljesíthető jöjjön az egy polgártól, vagy polgárok csoport-jaitól. A befolyásolási kísérletek sokaságával találkoztam. Mindig csak egy elv vezérelt, a közösség érdekeit összhangba kell hozni  ez egyéni érdekekkel. Ezt az elvet követve kívánom szolgálni a közérdeket megvesztegethetetlenül

Nyíltság: gyakran volt szükség népszerütlen intézkedések megho-zatalára a négy év alatt. Ilyen volt például a helyi adó rendelet, vagy a lakásprivatizációval összefüggő viták. Mindezen ügyekben volt az érintettekhez  nyílt szavam és  higgadt érveim. A kényelmetlen döntéseket is nyíltan vállaltam.

Elvhüség:   döntéseimben és min-dennapi munkámban világnéze-tem, illetve elveim vezéreltek. Világnézetem a vallását gyakorló római katolikus polgáré, aki hüséges ősei hagyományához. Szociális elveimnek elfogadtam és gyakoroltam a kereszténydemok-rácia  alapjait a közjót, a szolidaritást és a szubszidiaritást. 

Szakszerüség és tárgyilagosság: mindkettőre szükségem volt négy-éves munkám során a szükséges döntések meghozatalánál. Elsö-sorban azért hogy elveim és világnézetem ne közvetlenül és erőszakosan jelenjenek meg munkámban hanem szakmai ismereteim illetve beszerzett szakvélemények tárgyilagos szürőjén keresztül.

A háború utáni elsö szabadon választott ön-kormányzat felállása és müködtetése:

A korábbi közigazgatási szer-kezetet teljesen meg kellett változatni.

Megalkottuk a többpárti képviselőtestület müködésének alapjául szolgáló Szervezeti- és Müködési Szabályzatot, valamint a Polgármesteri hivatal Ügyrendjét. Felállítottuk a képviselőtestület bizottságait külső szakembereket vonva így be a döntéshozói munkába.

Javaslatomra kidolgoztuk a négyévre szóló  Egyesített Kép-viselőtestületi Programot.

 Kialakítottuk a testületi, a bizottsági ülések rendjét. Hosszabb időre volt szükség  míg a Polgármesteri Hivatal tisztviselői megtanulták a kéviselőtestület számára szükséges irásbeli előterjesztések rendjét és formáját, valamint a képviselőtestület és a hivatal együttmüködési csatornáit.

 A polgárbarát községháza megvalósítása érdekében létrehoztuk az ügyfélszolgálati irodát ahol polgáraink az irodák közötti bolyongás helyett a községháza bejáratánal intézhetik egyszerübb ügyeiket, juthatnak információkhoz.

A teljes hivatali munkát vásárolt programokkal számítógépesítet-tük, beszerezve a hálózatba kap-csolt számítógépeket is.

 Napjainkban folyik a tanácskozó- és házasságkötő terem átalakítása, melynek eredményeként polgára-ink esküvői szertartása méltó körülmények között folyhat le.

 Az új kétnyelvü községháza felirat, az -egy polgárunk által adományozott- óra felhelyezése, valamint a községháza előtti tájékoztató tábla bár csak külső, de beszédes jele a végbement változásoknak.

 

 

 

  Nyilvánosság és nyíltság a község vezetésében:

Megyőződéses demokrataként nem is tudtam másként elképzelni  a község vezetését, mint nyilt tevékenységnek, mely a község polgárainak nyílvánossága  előtt folyik.

 Ennek érdekében munkálkodtam még megválasztásom előtt egy községi, de nem pártlap létre-hozásáért. A "Pilisvörösvár Ma" címü újság bölcsőjénél  nem csak bábáskodtam, de a névadástól kezdve, a szerkesztőségi munka beindításáig tevékenyen részt is vettem. Közös és többségi politikai akarat hiányában a lap nem tudott kiadói szinten községivé válni, kiadása és terjesztése pártkeretek között maradt. Nagyjából ez volt a helyzete a többi a községben hosszabb, rövidebb ideig, -alkal-manként párhuzamosan- megje-lent  havilapoknak.  A kiépült kábeltévé hálózat , az idöközben gyökeret vert  heti hírdetési újság voltak az alapjai és eszközei nyilvános müködésemnek.

  Munkájának kezdete óta a képvi-selőtestület valamennyi határoza-ta, rendeletének tartalma meg-jelent a lapokban. A havi rend-szerességgel tartott sajtótájé-koztatókra a helyi nyomtatott és elekronikus médiumokon kívül a megyei szintü sajtót is  meghivtam,  lehetöséget teremtve  Vörösvár hírnevének öregbitésére.

  A nyilvános müködés fontos elemének tartom, hogy minden községi álláslehetőség, a községi  fejlesztési munkák, árverésre bocsájtott telkek hirdetései megtalálhatók a sajtóban.

  A nyíltság  a munkámban ugyan-akkor azt is jelentette hogy a kritikus vélemények megjelenését is természetesnek  vettem, jogos kritikát elviselve, rágalmat és hazugságot kultúráltan kezelve.

 

 

 

 

 

A helyi mikrotársadalom kialakulásának segítése:

Vörösvár polgárai számára mindig is természetes volt az önálló gondolkodás és szabad kezde-ményezés. Elegendő csupán ma végigmenni a Fő utcánkon  ahhoz, hogy megállapíthassuk községünk visszafordíthatattlan úton van a polgárosodás  irányába.

 A szolgáltatások, kereskedések  üzlethelyiség igényét felismerve, már 1991-ben előirtuk a Fő úton a zártsorú beépítést, ezzel lehe-tőséget biztosítva az üzletportálok teljes telekszélességben való elhelyezésére.

  A zsengén bontakozó egyesületek támogatására évente növekvő összegü hozzájárulást bizto-sítottunk. Ez az összeg az évi költségvetés  kb 1-2%-át tette ki:                                      -1991-ben 2,6 mFt,                                -1992-ben 3,2 mFt,                                  -1993-ban 6,0 mFt,                                  -1994-ben 7,9 mFt.                                 Külföldi támogatási lehetőséget menedzseltünk a hat német  nemzetiségi egyesület számára létrehozandó "Begegnungstatte", azaz Társaskőr létrehozására, 126.000,- DEM  összegben. Ebből jött létre a tájház jelenlegi állapotában és valósult meg az említett egyesületek 1993. évi egyenkénti 666 eFt-os támogatása.

 80.000,- DEM összegü támogatást menedzselünk Grőbenzell partner-községünktől amelyből létrehoztuk a községháza pincéjében egy ifjúságnak használható 150 nm-es pinceklubot.

   A pince melletti melléképület  átalakításával tisztálkodási lehető-séggel ellátott nagyobb területü és kutúráltabb elhelyezést biztosítot-tunk az Önkéntes Tüzoltó Egyesületnek.

  Restauráltattuk és a Tájházban helyeztük el az értékes régi tüzoltókocsikat. A tüzoltókocsik  tárolójában helyet biztosítottunk a Postagalamb Egyesület szerelései-nek. 

   A Mozgássérültek Egyesületének  a Puskin utcai volt óvoda helyi-ségét adtuk át, ezzel nagyvonalú lehetőséget biztosítva a közösségi  és a mozgásrehabilitációs mun-kához.

A községüzemeltetés áta-lakítása és stabilizálása:

Az átlagpolgár nem is gondolná, hogy zavartalan életéhez milyen községüzemeltetési szolgáltató in-tézményi háttérre van szükség. Ilyen szolgáltatás a szemétszállitás, a szennyvizszippantás- és kezelés, az útkarbantartás, ároktisztítás terek-közterületek, buszmegállók  tisztítása.

Korábban erre a feladatra nem főtevékenységként a Költségvetési Üzem volt kijelölve. Az üzemet átvilágíttattuk és világossá vált, hogy az üzem vezetése építöipari fövállalkozói tevékenységben érde-kelt minimális éves  látszat-nyereség kimutatásával, miközben a községi szolgáltatások minimális szinten tengődtek.

    Ezért szerveztük át  és adtuk a "Községgondnokság" nevet az intézménynek ezzel is jelezve, hogy fö feladata a község gondjainak rendezése. Az intézmény megmaradt önálló elszámolásúnak, vagyona és vezetője feletti munkáltatói jog viszont a községé.

 Szoros együttmüködésben  dolgo-zik a Községgondnokság a Müsza-ki Csoporttal így az aktuális feladatok,  hibabejelentések elvég-zése biztosított.

 A községüzemeltetés továbi területe a közmüszolgáltatás ko-ordinálása. Ennek érdekében fél-évente együttmüködési megbeszé-lésre hívtuk a Vizmü, ELMÜ, Gázmüvek, MATÁV, Posta, Közúti Igazgatóság, vezetőit ismertetve a tipikus panaszokat, meghallgatva elhárítására tett intézkedésekről szóló beszámoló-jukat.

Sikeresnek bizonyult a temetõ üze-meltetésére tett privatizációs  in-tézkedésünk. A korábbi üze-meltetõ -egy szentendrei székhe-lyü megyei vállalat- rengeteg panasz mellet üzemeltette a temetõt. A szerzõdést felbontva, 1992-ben pályázatot írtunk ki a temetõ üzemeltetésére. A pályázatot vörösvári vállalkozó nyerte el, aki bár tapasztalat nélkül  indult neki a munkának, ma már közmegelégedésre üzemelteti a temetõt.

A községüzemetetéshez tartozik a közlekedés megszervezése is. Régi  és el nem intézett örökségünk volt a Klapka utcai lakótelep elszige-teltsége. Az itt lakó, autóval nem rendelkezõ, idõs, vagy iskolás lakók gyalog kellett megközelítsék  a község orvosi rendelõjét és a gyógyszertárát.  Az illetékes közlekedési vállalat /VOLÁN/ megkeresésemre  már 1992-ben vállalta, hogy Mindenszentekre kísérleti különjáratot indít a temetõbe a Szabadság-ligetrõl és a Klapka utcai lakóteleprõl. A lakótelepi járatot kísérletképpen az év végéig fenntartották, az utasforgalom és a gazdaságosság vizsgálatára. A háromhónapos kisérlet eredménye az volt, hogy a napi öt helyi körjárat a kis utaslétszám miatt gazdaságtalan, -nem tartható fenn. Amit viszont az ottlakók javára elértünk, hogy az egyébként a Piliszentiván felõl Vörösvárra érkezõ járatok reggel és este betérnek a lakótelepre ezzel  közelebb hozva az ottlakókat a községhez.

 

Eredményes községfej-lesztés:

 

Pilisvörösvár községben az elmúlt négy évben jelentös  fejlődés volt  tapasztalható. Köszönhető ez a felelős, önkormányzatnak  és a menedzser szemléletü községveze-tésnek a  mely minden külső és belső támogatási  formát megraga-dott amivel a község fejleszthető volt.

Megépítettünk:

1991-ben,

   2 db szolgálati lakást az Arany   János utcai lakótelep második       házának  tetőtérráépítésével.          Előállítási ár: 5.000.000,- Ft

   Tornatermet a Templom téri is- kola  bővítéseként.             Előállítási ár: 23.500.000,-Ft, eb-  ből 10 mFt beszerzett céltá-   mogatás.

   Két új tantermet a Vásár téri       iskola  bővítéseként.          Előállítási ár: 8.000.000,-Ft

   Önkormányzati lakások és intéz-               mények gázellátását.                         Átutalt összeg: 9.000.000,- Ft

   Csatorna gerincvezeték I. ütem.  Előállítási ár: 6.000.000,-Ft

Összes fejlesztés 1991-ben: 51.500.000,-Ft.

1992-ben,

   Útépités a Templom téren,            díszburkolat a templom előtt          Előállítási ár: 6.000.000,-Ft

   Észak-Déli szennyvíz gerincve-   zeték II. ütem kezdése       Előállítási ár: 12.000.000,- Ft

   Német Nemzetiségi Képzési Köz-                pont előadóterem, zeneiskolai        tömb, gimnázium tetőtér kia--        lakítása későbbi termeknek,            Előállítási ár: 98.200.000,- Ft,        ebből 850.000,- DEM, akkor           44.200.000- Ft a Bajor Szabadál-             lam parlamentjének,         40.000.000,-Ft a magyar parla-     ment céltámogatása, 14.000.000,- Ft az önkormányzati hozzá-      járulás.

   Templom téri iskola gázfütés,     Előállítási ár: 4.000.000,- Ft.

   Tájház vásárlásra 2.300.000,-Ft

   Bányatelepi ABC előtti parkoló aszfaltozása, fásítás,         Előállítási ár: 2.800.000,-Ft.

   Iskolakert vízelvezetése,               Előállitási ár: 1.500.000,- Ft.

   Müszervásárlás a Szakorvosi      Rendelőintézetnek,             Beszerzési ár: 4.000.000,- Ft,          ebből 2.700.000,- Ft megszerzett    céltámogatás.

   Mentőállomás terve, 500.000,-Ft.

1992-ben                           összesen:131.300.000,-Ft.

 

 

 

 

 

 

 

1993-ban:

   Észak-Déli szennyvíz     gerincvezeték folytatása,                 Előállítási ár: 17.500.000,- Ft.

   Szabadság úti aszfaltozás és        csapadékvízelvezetés kivitelezése Előállítási ár:  10.800.000,- Ft.

   Mentőálomás  építéséhez Pilis-    vörösvár egyszeri hozzájárulása, Átutalt összeg: 10.000.000,-Ft.

   Vásár téri iskola gázfütése,          Előállítási ár: 3.200.000,-Ft.

   Rákóczi uti óvoda gázfütése,       Előállítási ár: 2.260.000,- Ft.

   Községgondnokság szemetesautó,              Átutalt összeg: 2.000.000,- Ft

   Gimnázium konyha felújítás,      Előállítási ár: 2.000.000,- Ft

   Temető ravatalozó, tetemhütő,   Előállítási ár: 1.300.000,- Ft

   Temetői parkoló építés, fásítás, Előállítási ár: 1.000.000,- Ft.

   Mikrobusz vásárlás Pg. Hivatal Vásárlási ár: 2.100.000,- Ft

   Polgármesteri Hivatal számítóg.                Beszerzési ár: 3.000.000,- Ft.

   Útőrházi lakások vízellátása,      Előállítási ár: 1.500.000,- Ft.

1993-ban                            összesen:56.660.000,- Ft.

 

1994-ben,

   Német Nemzetiségi Képzési Köz-                pont aula építése, gimnáziumnál, Előállítási ár: 13.200.000,- Ft.

   Szennyvízcsatorna társ. hozzá-   jár. a községi intézmények után,    Átutalt összeg: 7.000.000,- Ft.

   Észak-Déli szennyvíz gerinc-       vezeték befejező munkálatai,          Előállítási ár: 5.600.000,- Ft.

   Községtörténeti könyv kiadása, Előállítási ár: 2.700.000,- Ft.

   Községi piac kilakítása, vízell.    Előálítási ár: 1.400.000,-Ft.

   Templom tér parkosítása par-    kolók építése, gyalogjárdák kiép. Előállítási ár: 2.500.000- Ft.

   Szeméttelep helynövelő körgát , Előállítási ár: 2.000.000,- Ft.

   Szennyvíztisztító bővítés tervei, Tervezési díj: 3.200.000,- Ft.

   Templom tér, plébánia előtti       körbezáró aszfaltozás befejezése, Előállítási ár: 3.025.000,- Ft.

   Házasságkötő terem felújítása , Előállítási ár: 2.500.000,- Ft.

   Szent Család kápolna előtti par- koló és megközelítő járda kiépít.   Előállítási ár: 3.100.000,- Ft.

   Gimnázium homlokzat felújítás,                Előállítási ár: 854.000,- Ft.

   Gimnázium  korsz. konyhabőv. Előállítási ár: 6.100.000,- Ft.

   Zrínyi úti óvoda tetőszigetelés    Előállítási ár: 2.800.000,- Ft.

   Közösségi ház gázbekötés, tetőj. Előállítási ár: 4.500.000,- Ft.

   Községháza felújításai, kerítésj. Előállítási ár: 1.700.000,- Ft.

   Terepjáró gépkocsi községházra,               Beszerzési ár: 859.000,- Ft.

   Egyéb intézményi fejlesztések,    Összértéke: 19.762.000,- Ft.

1994-ben összes   fejlesztés: 85.800.000,- Ft.

 

1991-1994 között összes fejlesztés: 325.260.000,- Ft.

 

A költségvetési kiadások között nem jelent meg fejlesztési ösz-szegként a sikeres telefonbe-ruházás. Ez a  MATÁV  keretei között folyó közel 70 mFt-os beruházás jó döntésünk eredménye. Minket is megkerestek a felelőtlen igérgetők és nehezen alakult ki a döntés , magamnak is álmatlan éjszakákat okozva, elfogadják e képviselőtásaim a MATÁV melletti érveimet. Döntésünk helyességét igazolja a csúszással ugyan de az év végére megszólaló telefonok, miközben Solymáron még kilátás sincs a munkakezdésre.

Az önkormányzati előkészítés után létrejött Csatornatársulat is in-tenziv forrásbeszerzést igényelt. A  110 mFt-os beruházás felét kitevő 55 mFt-ot pályázatunkra itélte meg a parlament.

Megóvott községi vagyon

Már a felsorolt fejlesztési költs-égek között is látható, hogy gondot fordítottunk a vagyon-megóvásra is.

Elkészítettük a községi vagyon-katasztert, elődeink által még meghagyott  vagyon nyilvántar-tását.

A felelőtlen telekeladásokat felülvizsgáltuk. Ahol a vásárló nem teljesítette a beépítési kötelezettségét  ott visszavettük a telket. Az így tulajdonunkba került ingatlanokat nyilvános árverésen értékesitve a telekérték növekedést a község számára tudtuk hasznosítani.

Megkezdtük a még meglévő építési telkek -csak Vörösváriak számára-  nyilvános árveréssel történő értékesítését.  A telkek 1.700,- Ft/nm áron értékesít hetők. A telkek árát csak telekvásárlásra fordítjuk és a megkezdett tárgya-lások  már mutatják, hogy a 600,- Ft-os vásárlási ár alapján közel háromszor több területet tudunk vásárolni a belterületbe bevonan-dó mezőgazdasági területen.

Visszavásároltuk a piac melletti FERROGLOBUS épületét. Ehhez 17 mFt kamatmentes, tíz évre szóló hitelt vettünk igénybe.

Biztonságos szociális el-látás:

A rendszerváltoztatás bekövet-keztével érvényesülő piacgaz-dasági  gondolkodásmód nem türte az állami támogatásokat a ter-mékek és szolgáltatások árában.

 Feladatunk az volt, hogy a rászorulóknak a támogatást köz-vetlenül juttassuk el. Ezt felis-merve költségvetésünkben közel háromszoros   fedezetet irányoz-tunk  elő,  rendszeres- és rend-kívüli támogatásra, időskoruak gondozására. Fedezet hiányában nem utasítottunk el támogatási igényt.

A szociális gondozómunka biz-tonságossá  tételért  intézményt alapítottunk a volt "Szaki" épü-letében. Az időseknek minden év karácsonyán jutott ajándékcsomag

Sikeres külpolitika

A mai sokrétü, szerteágazó, de egyenjogú községi külkapcsolatok megléte,négyéves szívós menedzse-lési munka eredményei.

A kapcsolatok létrejöttében el kell ismerni a polgárok, egyesületek kezdeményező szerepét, némely egyesület  több évtizedes kapcso-latápoló munkáját.

Nyelvismeretre, tárgyalókészségre és diplomáciai érzékre volt szükség ahhoz, hogy  kapcsolataink ne kötődjenek csupán egy egyesü-lethez vagy csoporthoz. Ebben a munkámban nagy segítségemre volt a Nemzetiségi-és Nemzetközi kapcsolatok Bizottsága és annak vezetője Sörös János.

 Német nemzetiségi egyesüle-teinkkel kialakítottuk rendezvé-nyeink, ünnepeink menetrendjét a meghívandók körét. A meghívások minden kapcsolatunkhoz eljutot-tak. Vendégeink községünkben egyenrangú fogadtatásban része-sültek, amint azt polgáraink rendezvényeinken a szinpadon is gyakran tapasztalhatták. Aján-dékok nyilvánosan, fogadásokon cserélődtek, tárgyalásokba egyesü-letvezetőket, intézményvezetőket mindíg meghívtuk.

Meglévő kapcsolatként fejlesz-tettük a Grőbenzell-i partnervi-szonyt, a Wehrheim-i kultúrális egyezményt. Schramberg városá-val a polgárok  rokoni kapcsolatán túl  iskolai partnerséget hoztunk létre. Gerstetten és ezen belül Heldenfingen település öt egye-sület kérésére partnerkapcsolati dokumentum aláírása előtt áll. Neuhaus legutóbb alpolgármesteri szinten képviseltette magát. Új kapcsolat alakul Zweibrücken városával nyitottságunknak és a kórus, illetve egyik általános iskolánk kapcsolatépítő munká-jának köszönhetően. A református közösség ösztönzésére kerestük fel Edélyben a Maros megyei Mikefalva vezetését és építjük barátságunkat.

Teufel és Stoiber miniszterelnök urakat látogatóként fogadtuk Baden -Württemberg tartomány-ból majd Bajorországból.


BOTZHEIM ISTVÁN

független  polgármesterjelölt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Vörösvári Polgárok!

 

Amint  e kiadványból is láthatják, sok minden történt községünkben az elmúlt négy év alatt. Természetesen ennél többet szerettünk volna elérni. Korlátainkról, /fedezet-hiány, örökség vagyonban, szervezettségben, gondolkodásmódban/ nem kívánok sokat meditálni. Vállalt programomból  mégis jelentős rész valósult meg. Rengeteg új feladat vár még reánk, sok munkát kell még elvégezni. Ezekről következő kiadványomban a programomban kívánok majd szólni. Vörösvár polgárai is bizonyították   az elmúlt négy évben, hogy  a szabad piacgazdaság körülményei között is tudnak élni szorgalmukkal, vállalkozókészségükkel.

Optimistán tekintek a következő évek elé. Van perspektívánk. Pilisvörösvár erős gaz-dasági és emberi potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy polgárai, azok gyermekei és unokái községünkben kellemesen és otthon érezzék magukat. Engedjék meg, hogy sikeres munkánkat együtt folytassuk. Minden erőmet szeretném polgárainkért bevetni.

Kérem bizalmukat, támogassanak független polgármesterjelöltként!

 

Pilisvörösvár, 1994 november.

Impressum:

Pilisvörösvár Ma... és holnap? /választási kiadv./

Kiadó:Botzheim István  /magánfinanszirozásban/

           Pilisvörösvár Semmelweis-köz 5/3

Szerk: AmigoSoft Bt.

          Pilisvörösvár Fõ u.72

                                                                                   /Botzheim István/