ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1998

Van más választás

POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS

VÖRÖSVÁRON

 

BOTZHEIM ISTVÁN

 

 

 

 

 

 

52 éves nős, három gyermek apja.

Gépészmérnök, gazdasági mérnök, 1990-től 94-ig Pilisvörösvár polgármestere

 

 

Pilisvörösvár

 1998-2002  

POLGÁRMESTERI PROGRAMOM       

Alapelveim:

Elvhűség:

-véleményem szerint a település vezetésében erkölcsi megújulásra van szükség. Nincs külön politikai erkölcs és külön gazdasági erkölcs és magánéleti erkölcs.

CÉLOM:

-   becsületes, megveszteget-hetetlen, szavahihető közéleti  munkálkodás,

-   törvényes, nyilvános, egyenes és ellenőrizhető politizálás;

-   a világos elvek, szilárd erkölcsi értékek  és  ellenőrizhető programok  vezérelte döntések Pilisvörösvárért.

-   legyen Vörösvár a közéleti és környezeti  értelemben vett tiszta igazságos és testvéries légkörben élő polgárok  városa.

 

Szociális elveimnek elfogadom a kereszténydemokrácia  szociális alapelveit a közjó, a szolidaritás és a kisegítés /szubszidiaritás/ elvét. 

Bár önkormányzati választásokra készülünk, elöljáróban mégis elvi szempontokat szeretnék tisztázni, mert a település elmúlt négy évében számos esetben sérültek a demokratikus alapelvek.

A politikai frakciómentes testületi munkáról szóló igéretek csapdának számítanak. Ezzel a a testület megoszthatósága ténykérdéssé, a feszes és érdemi testületi munka álommá válhat. Hiszen a frakció nélküli képviselők egyedül készülnek az ülésekre, mig azok akik nyilvánosan nem mutatják összetartozásukat titokban összebeszélhetnek. Akinek érdeke, végtelen vitákban lefáraszthatja a frakció- és politikamenteseket engedelmes szavazógéppé téve őket, megfosztva a hatékony és konstruktív munka lehetőségétől.

Ezért, ha választóim megtisztelnek bizalmukkal:,

-az önkormányzatba bejutott képviselők számára világossá teszem elkötelezettségemet, hogy a választók akaratát tiszteletbe tartom, mert ők politikai párt jelöltjére szavaztak amit a pozíció megszerzése után mint egy rossz kabátot nem dobhatunk el. Elegendő számú képviselő bejutása esetén frakciót alakítunk és annak működésében részt veszek. Munkánk a bevált demokratikus szabályoknak megfelelően önkormányzati képviselőcsoportban folyik.

A Szervezeti-és Működési  Szabályzatban szabályozni fogjuk a zárt ülések elrendelésének szabályait oly módon, hogy azokra csak valóban indokolt esetben kerüljön sor.

A közjót szolgálom minden döntésemben.

Ezért a pályázatokat a köz érdekének figyelembevételével bíráljuk el. Az operációkutatás eredményeinek felhasználásával, objektív, számítógép támogatásával működő pályázatelbíráló, döntéselőkészítő rendszert alakítunk ki.

Nyilvánosság:

Az önkormányzat munkáját a választópolgárok a médiumok segítségével kísérik figyelemmel.

A nyilvánosság kialakult infrastruktúrája alkalmas a tájékoztatásra, csupán a valódi közszolgálatiságot kell visszaállítani. A hírközlési esélyegyenlőség érdekében vissza kell állítani a mindenki által hozzáférhető sajtóközlemények és sajtótájékoztatók rendszerét a kisebbség véleményének megjeleníthetőségével is. A testületi határozatokat eredetiben kell közölni a manipulációk és elhallgatások elkerülésére. A felelős szerkesztő autoritását és felelősségét a sajtótörvény szerint kell visszaállítani. A médiatörvény közszolgálati médiumokra vonatkozó szakasza szellemében a közszolgálatinak tekinthető médiumok, /községi újság, kábeltévé ha községi tulajdon és finanszírozású/ felügyeletét széles társadalmi bázison alapuló felügyelő-bizottság utólagos ellenőrzése alatt kell működtetni. A községi újság jelenleg ráfizetéses. A nyilvánosság eszközeinek gazdasági stabilizálását átgondolva kell létrehozni a községi újság és a kábeltévé stúdió megnyugtató finanszírozását. A községi újságnak pályázat útján választott, a község által fizetett főszerkesztője legyen.

  A kábeltévében az önkormányzati részesedés tisztázása után közvetítéseihez és más, nyilvánosságot szolgáló tevékenység önkormányzati költségvetési hozzájárulást szintén nullszaldóra történő beállítását kell biztosítani.

Támogatom a különálló kábeltévé hálózatok összekapcsolását és egységesítését.

Javasolom az önkormányzati határozatok és rendeletek kihirdetési helyének a szokásosokon /hírdetőtábla és könyvtár/ túlmenően az internetre való felrakását is.

 

Szakszerűség és

 tárgyilagosság:

 

a képviselőtestület mindenkori többségi részének politikai, elvi és világnézeti felfogása hitvallása nem fog közvetlenül megjelenni a település szakmai vezetésében, hanem a szakmai ismeretek, illetve a beszerzett szakvélemények tárgyilagos  szűrőjén keresztül fog érvényesülni.

Ezért, ha választóim megtisztelnek bizalmukkal:,

- az intézmények, egyházak, civil érdekképviseleti és kulturális szervezetek közvetlen politizálását nem támogatom, abban még kérésre sem veszek részt.

-a választandó intézményvezetők pályázati értékelési tényezői között szerepeltetni ajánlom az effajta semlegességet. Az ilyen módon értelmezett semlegességet valamennyi oktatási intézet oktatási, nevelési programjában is javasolom érvényesíttetni.

-az egyházakkal való kapcsolattartásban világossá teszem az egyházak vezetői számára elhatározásomat a helyhatóság és az egyház különválasztására. Egyházi személyek változatlan megbecsülést fognak élvezni a protokoll listán.

-politikai tevékenységet végző, vagy tevékenységét hatalmi célokra bújtatottan felhasználó civil, vagy kisebbségi érdekvédelmi szervezetektől elhatárolom magamat.

Összeférhetetlenség:

 

az összeférhetetlenségi törvény megszületéséig az általam támogatott frakcióban dolgozó képviselőknek javasolom:

-ne folytassanak tervezési tevékenységet sem az önkormányzatnak sem állampolgárnak, a rendezési terv magánérdekből /telekspekulációs célból/ történő módosítási  /barkácsolási/ kísérletek megelőzése érdekében.

-saját szakmai tevékenységében, vállalkozási területén ne pályázzanak az önkormányzat beruházási, üzemeltetési feladataira.

-ne legyenek települési intézmény vezetői.

- az újonnan felállott képviselőtestületben javaslatot teszek bizottság felállítására abból acélból, hogy az elmúlt években összeférhetetlen tevékenységek, felvett összegek, kárt okozott szerződések nyilvánosságra kerüljenek.

A többpárti

demokrácia

 továbbfejlesztése:

 

A helyi politikában a következő négy évben is valódi sokszínűséggel lehet számolni. Ennek megfelelően a képviselőtestület munkáját meghatározó Szervezeti -és Működési  Szabályzatot  javasolom átdolgozásra. Célszerűnek látszik a "Frakcióvezetők Egyeztető Testület"-ének felállítása mely döntési hatáskör nélkül ugyan, de szorosabbá teheti a kapcsolatot a polgármester és a különböző frakciók között. Az Egyeztető Testület -választásokat tükröző összetételben- biztosítja a lehetőséget, hogy a polgármesterrel, -két testületi ülés között- a heti üléseiken információkat cseréljenek véleményt alkossanak folyó aktuális ügyekben. Két testületi ülés között ezzel megmarad a különböző politikai erők kapcsolata egymással és a polgármesterrel.

 

Az összefogás, közmegegyezés segítése

Rendszeres találkozókkal szeretném biztosítani az egyesületek, klubok, polgári csoportosulások, érdekvédelmi szervezetek életének megismerését , munkájuk, céljaik támogatását.

-a közélet iránt érdeklődő szakemberekből az önkormányzat segitésére tanácsadó testület szervezésére teszek javaslatot, később meghatározandó név alatt. A tanácsadó testület köztiszteletnek örvendő tagjait támogatom abban, hogy szakmai, kulturális területen maguk köré civil egyesületeket szervezzenek. Ezzel az önkormányzat beágyazódását szeretném segiteni településünkön.

-önkormányzati rendeletben kell a községi ünnepek rendjét  szabályozni, meghatározva a társadalmi szervezetek illetve az önkormányzat feladatait.

-külön kell szólni az egyesületek támogatásáról és az önkormányzat költségvetési részvételéről ünnepeink finanszírozásában.

 A hivatal az önkormányzat keze

Ezért, ha választóim megtisztelnek bizalmukkal:,

-hatékony és arányos polgármesteri hivatal létrehozását kezdeményezem, mert az a választópolgárokkal napi érintkezésben hajtja végre a képviselőtestület és a polgárok akaratát.

Hatékony az a hivatal amely világosan áttekinthető szervezettel,  hozzáértő, szakképzett, erkölcsös köztisztviselőkkel, egyértelmű tájékoztatással, és felelősségrendszerrel áll a polgárok rendelkezésére. Tisztviselői pályázattal nyerik el munkahelyüket.

Arányos az a hivatal amely a szükséges feladatokhoz mért létszámmal, hatékony és a feladat igényelte ráfordítással dolgozik. A tisztviselőhöz kitalált látszatmunka a település költségvetését szipolyozza.

Értelmes vagyongazdálkodás

 A település költségvetése tendenciájában csődközeli hely-zetbe jutott. A cél, hogy az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal működése mellett évi kb. 10-15%-os beruházási lehetőség maradjon.

Ezért, ha választóim megtisztelnek bizalmukkal:,

- a csőd elkerülése érdekében már az első költségvetési évben, tehát az 1999-es költségvetésben alkalmazni javasolom a település gazdálkodását megerősítő intézkedéscsomagot

- az intézmények finanszírozását /oktatási, egészségügyi, intézmények, polgármesteri hivatal/ új alapokra helyezve, normatív statisztikai tapasztalatokra alapozva, takarékosan kell megoldani. A nem kötelező feladatokat végző intézmények finanszírozásában fontossági sorrend szerint javasolok dönteni.

- a helyi források kiaknázhatóságát a hasonló települések összehasonlító vizsgálatával ajánlatos feltárni. E vizsgálat eredményei alapján igazságos helyi adórendeletet és az adóbeszedési gyakorlat kell kialakítani.

-minden lehetséges pályázati forrást meg fogok ragadni ami bevételeinket növeli. Ez a polgármesteri hivatal munkatársainak szakmai hozzáértését is igényli.

- elhanyagolt külföldi kapcsolatainkat ismét megfelelő szintre fogom emelni. Személyi kapcsolatok helyett ismét az intézményes kontaktus létrehozását szeretném erősíteni a támogatások vagy tőkebevonások újra való felélesztéséhez

-a községi vagyont megtartani és gyarapítani fogom. Ez nem lehet öncélú feladat a vagyontárgyak a községért vannak.

 Meg szeretném teremteni az építési telkek vásárlásához a szociális támogatás rendszerét        /rászoruló fiatal házasok/ Az építési telkeket folyamatosan gyarapítani kell. Ennek módja a nyilvános árverésen -csak Vörösváriaknak- napi piaci áron eladott telkek helyett a belterületbe vonandó mezőgazdasági  területeken egybefüggő táblák vásárlásával újabb telkek kialakítása.

-   A települési tulajdonban lévő, üzleti célra használható ingatlanokat úgy kell hasznosítani, /bérbe adni, eladni stb./ hogy a településeknek a lehető legnagyobb bevételt eredményezzék, bérleti díj, adó, kamat formájában.  Élni kell az elővásárlási jogunkkal ha a települési területen épült vagyon cserél gazdát. Nem fordulhat elő, hogy az elővásárlási jogról a klientúra javára mondunk le.

-   A vállalkozások számára fontos az esélyegyenlőség a szabad verseny és szükség esetén a támogatás biztosítása

Tavaink egy részét, vállalkozások részére felszabadítjuk ha az a vállalkozás a polgárok szolgálatára és a község javára válik.

A településüzemeltetés biztonságának     növelése

A településgondnokság intézménye bevált, viszont működésének biztonságát növelni kell. Szervezeti módosítással célszerű felkészülni a szennyvízcsatorna-hálózat bővüléséből szár-mazó többletfeladatokra. Szükség esetén szervezetileg és gazdaságilag  önállóan létre kell hozni a települési csatornaüzemet.

A lakásprivatizáció végrehajtása után létrejövő szociális lakások az eddiginél magasabb szintű üzemeltetési és karbantartási munkát igényelnek. Ennek a feladatnak a finanszírozására a lakásalap és a központi /parlamenti/ szociális járandóság szolgál. Rendeletben kell szabályozni a szociális lakások bérleti és díjfizetési, illetve szociális lakbér-támogatási feltételeit. A rendelet külön fejezetben fog kitérni a szolgálati célból kialakított lakások férőhelyek kiutalási- és díjfizetési rendszerére..

 Hajléktalanszálló /nem állandó/ tartalékolását célszerű megfontolni.

A községi utak karbantartása a meglévő munkaerő és felszerelés bővítését igényli. A bővítéssel az útkarbantartás szezonjellegét kell kiküszöbölni és minőségét nagyságrenddel növelni.

Közterületeink, közparkjaink tisztántartása ápolása községi kertészcsoport felállítását igény-li. Ebben munkában szakmai, napi gyakorlatában és feladataiban fizetett települési alkalmazottak fogják a főszerepet vinni. Civil egyleteket az ötletadásban, véleménykérésben, az egyetértésbe szeretném bevonni. A  környezetvédők tevékenységét a civil szférában szeretném támogatni.

A hulladékszállítási szerződés díja a nagy távolság és a koncesszor saját maga által felismert monopolhelyzetéből adódóan az indulási összeg duplája lett.

A teljes szerződést ill. a hulladékkezelési feladatot át kell gondolni. A fenntartható környezethez   szükséges hulladékgazdálkodás alapkérdésének tekintjük  regionális új szeméttelep üzemeltetésével, vagy a meglévő szerződés keretei között oldható-e meg sikeresebben. Itt már a válogatott hulladékgyűjtés és a haszonanyag visszanyerés feltételeit is meg kell teremteni.

A településgondnokságtól a megnövekedett feladatai miatt a továbbiakban hétvégi ügyeletet kell kérni.

A helyi csatornaüzem és más közműtársaságok szolgáltatási szerződéseit a szolgáltatási biztonság és díjrealitási szempontok alapján felül kell vizsgálni. Szükség szerinti módosításokat kezdeményezni fogom.

A gázművek kivételével minden közműnek van Vörösváron kirendeltsége. A gázműveknek kirendeltség telepítése céljából fel fogom ajánlani a községi tulajdonú, de csökkenő szerepű PB gázpalack cseretelepet.

A temető biztonságos üzemeltetése kerítést, újrafogalmazott temetői rendtartást  igényel.

Folytatni kell egy helyi buszjárat beindítására tett erőfeszítéseket, akár helyi vállalkozói erő bevonásával szükség esetén koncessziós pályázat kiírásával. A helyi buszjárat egyik feladata lesz a vasútállomás és ezzel a vasúti közlekedésnek a település lakosságának jobb elérése. Egy koncessziós pályázat kiírásának kilátásba helyezése hangsúlyos érv lehet  a budapesti járatok színvonalának emelésért a közlekedési vállalattal folytatott tárgyalásokon.    Jegy, bérletárusítás helyben kívánatos. A vasúttal folytatandó tárgyalások során világossá kell tenni álláspontunkat a vasúti közlekedés elsőbbségéről. A mostani vasút visszafejlesztéssel nem értünk egyet.

A Szabadság-liget  biztonságos vízellátása érdekében a már megépített külön betápláló  vízvezeték folyamatos üzemelését megőrizzük. Vízvezeték felújítása szükséges a Dózsa Gy. utcában.

Oktatás, kultúra,

kisebbség, sport 

 Bizonytalanság tapasztalható az oktatási intézményekben az önálló gazdasági működésük, a felelőség és a finanszírozás kérdésében. A folyamatos megszorító intézkedések és a visszatért elvtelen protekcionizmus arra kényszerítette az intézményvezetőket és a gazdasági irányítókat, hogy folyamatos túltervezéssel dolgozzanak. Ezzel az oktatás finanszírozása káosz jeleit mutatja.

Ezért, ha választóim megtisztelnek bizalmukkal:,

-javasolni fogom, hogy a megalakuló képviselőtestület fél éven belül alkossa meg az oktatási koncepcióját.

A koncepció súlypontjai:

-a várhatóan módosuló NAT feldolgozása,

-az oktatási intézményrendszer tartalmi kérdései:

-kapacitás rögzitése,

-szintek rögzítése: óvodák, ált. iskolák, közép    fokú, felsőfokú? /kell-e   három általános iskola/

-átjárhatóság:,

-tartalmi feladatok: alapos ismeretátadás, vagy szemfényvesztés a tagozatokkal és szakkörökkel,

-az oktatás finanszírozása,

-az egységes oktatási koncepcióban meg  fogjuk határozni a Német Nemzetiségi Képzési Központ szerepét is.

-a koncepció bevezetésének hosszú távú de következetes módszere. /ne legyen bizonytalanság, és stabilitáshiány az intézményekben./

-az állami normatív oktatási járandóságon felüli települési kiegészítő finanszírozást is normatív alapokra kell helyezni  a protekcionizmus és a lobbizhatóság kiküszöbölésére. A fej-kvótarendszer alapja az országos és helyi tapasztalatokból levonható statisztikai adatképzés lesz. A rendszer bevezetése a pedagógusok széleskörű bevonásával, folyamatos tájékoztatása mellett és végső egyetértésével, de lehetőleg már az első költségvetési évben fog megtörténni.

 - önállóan gazdálkodásukban meg szeretném erősíteni a rendszerváltoztatáskor bevezetett intézményeket.

-az intézményvezetők számára világossá szeretném tenni azt, hogy települési képviselőtestület a jövőben a nyílt és őszinte, kiszámítható, protekciómentes finanszírozást vállal. Elvárja viszont a valódi költségek és ráfordítások kimutatását.

-az intézmények és a finanszírozó szervezet, /polg. mesteri hivatal/ számítógépeit összekapcsolva a napi ellenőrzést kell biztosítani az elszámolásban.

-A gazdaságilag önálló elszámolásúvá vált óvodákat, iskolákat fel kell arra készíteni, hogy a szűkülő központi támogatások mellett,  -saját ráfordításaik megismerésével -képesek legyenek  a helyi, teherviselésre alkalmas, áldozatra hajlandó társadalom  megszólítására. /alapítványok, díjak bevezetésével/

Az óvodáinkban már jelentkező újabb demográfiai hullámra és a NAT által körvonalazott  képzésre felkészülve ismét át kell gondolni férőhelyeinket az általános iskolai oktatásig.

Amennyiben elfogadható szellemiségű polgári kezdeményezés van esetleg tanintézmény pl. óvoda átvételére és üzemeltetésére, támogatom mivel ezzel az oktatási nevelési elv és módszer kínálat színesedik, de a települési terhek is csökkenhetnek.

A kisebbségek támogatása a szolidaritás igényével de a kisegítés /szubszidiaritás/ elveinek szigorú betartásával történjen. Sérti a kisegítés elvét ha egy kisebbség településirányítási vagy vállalkozási feladatokat vindkál magának. Vörösvá-ron két kisebbség létezik: a hazai német és roma népesség. Nem lehet megélhetés forrása vagy közpénzek hozzáférésének eszköze a kisebbségi lét, illetve önazonosságtudat. Tehát a települési önkormányzat támogatási igény elbírálásakor joggal vizsgálhatja a kisebbségi lét fenntartásának anyagi igényeinek valódiságát -elfogadva bármely kisebbségez való tartozásnak alkotmányos jogát- Kisebbségi ügyviteli célokra az állami támogatást kell közvetíteni. Oktatási, nevelési és kulturális célokra a nevelők, pedagógusok, és a nevelés alanyai helyi forrásokból is részesüljenek. A központi állami forrásokat teljes mértékben át kell adni.

A kisebbségi egyesületeknek, kultúrcsoportoknak a támogatást közvetlenül a települési önkormányzati képviselőtestület felelőségén belül javasolom oda ítélni.

Meg kell vizsgálni hosszútávú tervkoncepció szintjén egy  teremjátékokra -kosárlabda, kézilabda-alkalmas- szabványos sportcsarnok építését. E célra életre hívott községi alapítvánnyal és címzett támogatási pályázatokkal kell megalapozni a beruházás költségei fedezetét.

 A labdarúgó csapat szereplése Vörösvár hírnevét öregbíti,  tehát a lehetőségekhez képest támogatni kell az egyesületen keresztül. A támogatást pályázati formában fejleszteném tovább azzal a célkitűzéssel, hogy magánszemélyek vagy vállalkozások saját felajánlásaival legyen lehívható. Ezzel a folyamattal minél több szponzor mozgósítását szeretném elérni. Fontosnak tartom, hogy sportéletünk elsősorban pilisvörös-vári nevelésű fiatalok bekapcsolásával fejlődjön. A felsőbb osztályú mérkőzések lejátszására alkalmassá kell tenni a sportpályát.  

Vizsgálandó erre a célra magántőke bevonása.

Az eddig is támogatott ágak /kézilabda, futball./ mellet javasolom elősegíteni a fiatalok nagyobb létszámú sportolását lehetővé tevő sportágakat, valamint az akár vállalkozásként megjelenő szabadidős, idegenforgalmi  jellegű sportágakat.

A közösségi ház mint települési intézmény   nem tölti be a kulturális élet szervezőjének szerepét. A ház a település  szervezett rendezvényeinek  gazdája, az egyesületek segítője és koordinálója kellene legyen. Jól megfogalmazott koncepcióval és az ennek alapján az üzemeltetésre kiírt pályázattal, kell  keresni a jelenlegi helyzetből adódó gondok megoldását. A házat önkormányzati tulajdonban kell megtartani. A  kulturális élet további színtere a közösségi házon kívül a gimnázium díszterme, a Templom téri iskola tornaterme, is lehet. A kulturális tevékenységek között elsőbbséget élvezzenek a polgárok kezdeményezései.

 

 

Egészségügy,

szociális ellátás.

Jelentős vagyont képvisel a község szakorvosi rendelője és az ott folyó egészségmegőrző munka.

Az utóbbi években súlyos , és az 1998. évben csúcsosodó finanszírozási válság alakult ki. Az elhúzódó hosszantartó válság megoldását azonnal megoldandó feladatnak tekintem.

Ezért, ha választóim megtisztelnek bizalmukkal:,

-az orvosi rendelő létét, feladatait, helyét a település szolgálatában újra kell gondolni.

-meghatározandó a privatizálható és önkormányzati hatáskörben maradó szolgáltatások köre.

-ki kell dolgoztatni a rendelőben minden tevékenység valódi költségét.

-a valódi költségek igazságos megosztásáról kell gondoskodni.

-ha a fenntartási költségek a díjakban nem jeleníthetők meg akkor az intézetet regionális szerepe miatt kvázi részvénytársasági -intézményfenntartó társulás - formájában üzemeltetjük a szomszédos településekkel.

Ennek érdekében sürgősen szakértői véleményt kell be szerezni a távlati privatizált kisvárosi egészségügyi modellre. Az  elfogadott modell bevezetése és a lelkiismeretes, jó szakemberek megtartása, anyagi megbecsülésük, valamint a ráfizetésmentes működtetés feltételeinek biztosítását a vezető feladata kell legyen.  Meg kell teremteni a megépített mentőállomás és a rendelőintézet összhangját. Az együttműködés minimális szintje az egységes ügyeleti és felelőségi rendszer.

-a lakásprivatizációs törvény az országban talán Vörösváron nincs még végrehajtva, tehát a törvényes lehetőségeket betartva, a privatizációt féléven belül lezárandó. A privatizálás után önkormányzati tulajdonú lakások száma kevesebb lesz annál ahány rászoruló család és szakember mindig is lesz a faluban.  Tehát meg kell határozzuk azt  a lakáslétszámot, ami ahhoz szükséges hogy fiatal, építkezni nem tudó házasok, munkanélküli házaspárok, lakástulajdont fenntartani nem tudó idősek, szociális rászorultság alapján lakáshoz jussanak. A lakásprivatizációt úgy kell végrehajtani, hogy az eladott lakásokból befolyt összegből új lakásokat lehessen építeni a meghatározott lakásszám megközelítésére. Az önkormányzat tulajdonában csak szociális lakások maradnak. Jó anyagi helyzetben lévő községi alkalmazottak saját maguk gondoskodjanak lakásukról.

 

 

Településfejlesztés

Az elmúlt négy évben két évig nem igényelt a önkormányzat céltámogatást a csatornahálózat továbbépítésére. Egy teljes évig állt a csatorna építés. A csatornaépítés továbbfolytatását a szükséges teljes települési terület helyett csak három nagyobb utcával, /Szabadság ú., Kálvária ú., Kápolna ú./ körülhatárolható kisebb területre korlátozták.

Az erre a három utcára kapott állami céltámogatást egy évig nem vehették fel mert a beruházást csak egy év múlva az utolsó pillanatban 1998 nyarán kezdték meg.

 A focipálya mellet lakótelkeknek előirányzott terület feltáró útjainak megkezdett és 80%-ban meglevő szervezése abbamaradt.

Ezért, ha választóim megtisztelnek bizalmukkal:,

stratégiai irányoknak tekintem:

-a településfejlesztési tervezés hosszútávra, -a választási ciklusokon túlnyúló- szóló bevezetését,

-szennyvízcsatorna egy ütemben történő befejezését,                    

-ahol ez megtörtént a szilárd útburkolat lakossági társulás szervezésével történő végrehajtását,                                                          

-a korábban kijelölt tisztán vállalkozási és szolgáltatási  terület visszaállításával a vállalkozások letelepítését,  áttelepítését szorgalmazom azért, hogy megszűnjenek a lakott részeket szennyező vállalkozások, ill. stabilizálódjon a település-finanszírozás.

A település Településszerkezeti Tervét /ÁRT/, ismételten át kell dolgozni. Ezen belül a futballpálya környéki lakótelkek feltárásának végrehajtását koncepció és adórendelet módosítással kell megoldani.

Környezetünk

Településünk arculatának megteremtése szükséges. Hosszútávú tervem, hogy Vörösvár kertvárosként való  megjelenését támogatom.  A Fő úti vállalkozások és szolgáltatások tulajdonosaival párbeszédben kell megoldani -a 10. sz fkl. út elterelésére felkészülve- a bevásárló utca tervszintű kialakítását, különös hangsúlyt helyezve a parkolás megoldására.

 Környezetünket óvó, fejlesztő munkát meghatározó intézkedési terv hangsúlyai:

-az eltorzított településszerkezet       rehabilitálása

-új szennyezőforrások    kizárása, meglévők kotrollja, visszaszorítása,

-községcentrumok,

10-es út problémái,

tavaink állapota,

parkok, pihenő helyek létesítése

meglévő zöldterületi terv végrehajtása,

a lakókomfort növelésére -ahol lehetséges- zöld szigetekkel forgalomkorlátozott, szilárd burkolatú utcák átépítése

a szilárd útburkolat fogalma: aszfalt helyett, burkolókő 

Múltunk emlékeit szeretném megőrizni:

a méltatlanul önkormányzati támogatás nélkül hagyott tájházat több figyelemre méltatom,

 a műemlék jellegű izraelita temetőt jelentőségének megfelelő állapotban tartását támogatom és óvom a körbeépítés ártalmaitól

Vörösvár nagy értéke a kisvárosi szerkezet lehetősége, amit meg kell óvni.

 

Regionális

 kapcsolatok

A Pilisi Medence Településeinek Szövetsége keretén belül átfogó regionális rendezési terv alapjainak lerakását kezdeményezem.

Ennek elemei:

-az M 0-ás autópálya megjelenésével várható vállalkozói területigény szabályozására vállalkozói /ipari/ park(ok) kijelölése,

-a regionális hulladékkezelő létrehozását szorgalmazom. Közösen kell keresnünk a regionális "szeméttelepet", amely képes a szelektív hulladékgyűjtésre és a haszonanyag visszaforgatásra.

-koordinálni fogom a szennyvízkezelő telepek rendszerét amivel a szükségtelen átemeléseket meg lehet szüntetni a településhatároktól most már fügettlenedett geomorfológiai lehetőségek kihasználásával

-rögzíteni kell a településfejlesztési irányokat, tervezett üdülőterületeket, mezőgazdasági területek célját szerepét, védőerdősávokat közösen fenntartott és védett vízfolyásokat

-össze kell hangolni a meglévő településszerkezeti terveket

Külkapcsolatok

-   Vörösvár leromlott jóhírét külföldön  újra hiteles személyekkel és higgadt, szakszerű külpolitikai irányvonallal lehet helyrehozni. A német kisebbségi önkormányzat érdekvédelmi csoport, mint olyan anyaországi nyelvi, rokonsági és kulturális kapcsolatokat ápol. A külpolitika, felelőse a képviselőtestület és annak képviselője ill. megjelenítője a polgármester. Jó és hiteles diplomáciai munkával elérhető, hogy ismét megnyíljon a külföldi támogatások és tőkebevonások települési szinten jelentkező forrása.

Korábban vállalt szerepemnek megfelelően feladatomnak tekintem a népek közötti híd építést. A meglevő Erdélyi kapcsolataink teszik lehetővé, hogy a támogatás és a tőkebevitel rajtunk keresztül is serkentő lehessen anyaországot kereső barátaink számára. Ugyanakkor óvjuk a kapcsolatokat a haszonleséstől  a civilizálatlan viselkedéstől. viszont értékeljük a vendégszeretetet és a nyíltszívűséget. Az arra érett és az egyesületek, polgárok által kellő intenzitásra emelt kapcsolatokat hivatalosan is megerősítjük  /pl. Wehrheim/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Vörösvári Polgárok!

Íme, Önök elé tártam választási programomat. Természetesen csak a legfontosabbakról tudtam szólni, hiszen egy-egy téma részletes kifejtése oldalakat igényelne. A reánk váró rengeteg új feladatot csak sok munkával összefogással tudjuk elvégezni. Szükség lesz Vörösvár valamennyi polgárának szorgalmára, vállalkozókészségére.    

Ez a távlatunk, mely bizakodóvá tehet valamennyiünket. Pilisvörösvár polgárának lenni jelentsen jó életet, jólétet, és jókedvet!

 Engedjék meg, hogy minden erőmet bevethessem polgárainkért.

Kérem, menjenek el szavazni!

Szavazatukkal adhatnak bizalmat polgármesteri munkámhoz.

Kérem bizalmukat.

Pilisvörösvár,

1998. október 1.

                                                                                    

      BOTZHEIM ISTVÁN

 

 

 

 

 

 

 

Van más választás

POLGÁRI EGYÜTMŰKÖDÉS

VÖRÖSVÁRON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum:

BOTZHEIM ISTVÁN   

VÁLASZTÁSI

PROGRAMKIADVÁNY

Kiadó:     MDF Pilisvörösvári Szervezete

             Pilisvörösvár Semmelweis-köz 5/3

Szerk.                 AmigoSoft Bt.

                   Pilisvörösvár Fő út 72.