Polgári Szövetség

      Pilisvörösvár

                            

 

Pilisvörösvár Nagyközség Települési Önkormányzata

Képviselőtestületének!

 

Tárgy: gázközművagyon eladási kísérlete.

 

Tisztelt Képviselőtestület!

 

Alulírottak a "Polgári Szövetség Pilisvörösvár" pártjainak vezetői azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a képviselőtestület minden képviselőjéhez, hogy pártállásán és személyi kötődésein felülemelkedve, a községi vagyon tiszteletben tartása érdekében a gázrészvények eladásáról szóló napirendi pontot a Kt 1996 okt. 28-i ülésének napirendjéről levenni szíveskedjenek. Kérésünket az alábbi indokokkal támasztjuk alá:

A polgármester előterjesztését elsietettnek és előkészítetlennek tartjuk  mert:

            -az 1990. évi LXV. tv 107 alapján az önkormányzatnak átadandó részvények a vörösvári polgárok legalább 90 %-nak az utóbbi hat évben egyéni befizetéseikkel létrehozott vagyona. Ez a vagyontárgy konkrétan körvonalazható, létrehozói egyenként nevesíthetők. Ebben tehát különbözik a más korábban létrejött közművagyontól. A fentiekből következik , hogy e vagyon további sorsáról, / privatizálás, befektetés vagy konvertálás más vagyontárgyba, vagy felélés / nem illik dönteni a létrehozók megkérdezése nélkül. Tehát felkérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a polgárok véleményének megismerésére döntésük előtt közmeghallgatást, közvélemény-kutatást tartani szíveskedjenek.

            -aggályosnak tartjuk azt a helyzetet, hogy a testület nem vizsgálta meg, ki döntött felhatalmazása nélkül arról, hogy a részvényeket letéti igazolás formájában, vagy  értékpapír formájában természetben kéri a testület szabad felhasználásra. Ha a testület nélkül döntött valaki, indít -e fegyelmi eljárást a testület az Ötv 10. § d) megsértésével történő hatáskörelvonás vélelmével.

            - tájékozódott-e a képviselőtestület a részvények valódi értékéről, értékalakulási trendjéről? Nem feltűnő-e, hogy alig született meg a vagyon átadásról a döntés máris az utcáról bejött vásárló akarja megszerezni? Amit neki megér az nekünk nem megfelelő? Ez csak akkor következhet be ha egyoldalú a tájékoztatás. Kinek az érdeke lehet ennek az eladásnak a támogatása? Mindezek a kérdések tisztázatlanok, és csak azért merülhetnek fel mert hiányzik a nyilvánosság, a pályáztatás, a piac értékítélete. Bízunk abban, hogy ez a képviselőtestületet nem akar egy vörösvári privatizációs botrány közreműködője lenni. Véleményünk szerint az eladásról szóló döntés külön téma és külön téma kell legyen az eladás módja, ami községi vagyonról lévén szó csak nyilvános pályázaton megjelent vásárlók közötti döntés lehet.

            -Felmérte -e a tisztelt képviselőtestületet, hogy milyen előnyökkel jár a vagyon megtartása? A várható osztalék mellett az információ, a szolgáltató társaság közgyűlésén tulajdonosként való részvétel, milyen előnyöket hozhat?

A fentiek alapján kérjük a döntésük elhalasztását és demokratikus elvek szerinti újratárgyalását.

Tisztelettel:

 

 

Szőllősi János                                     Botzheim István                            Dr. Havasi Lászlóné

     KDNP                                                     MDF                                                    MDNP