MDF Pilisvörösvári Szervezete

 Pilisvörösvár,  Semmelweis-köz 5/3,        tel/fax: /26/ 330-149

 

 

FIDESZ helyi szervezete elnökének

MDNP helyi szervezete elnökének

 

Kedves Barátaink!

 

Az 1998-as helyi választások után nem rögzítettük a  "FIDESZ-MDF-MDNP" választási szövetség irásbeli dokumentumának a válsztások utáni együttműködésről a rendelkező feladatát: "A majdani önkormányzati együttműködés módjáról, esetleges közös frakció alakításáról a választások után, alkalmas időben külön megállapodás rendelkezik." Az azóta eltelt több mint egy év tapasztalata sürgetővé teszi e megállapodás szükségességét. Aktuálissá a megállapodást Gromon István az önkormányzat munkáját értékelő cikke tette. E cikkben szó esik  "A kormánypárti (!!!)képviselők többségének (???) határozott törekvése volt egy olyan testületi légkör kialakítása, amelyben az ésszerű érvek dominálnak, nem a politikai ülésrend vagy a többségi erő elve" csúsztatást tartalmazó állításról, valamint: "...sem az önkormányzat eredményei miatt nem kell szégyenkeznie annak, aki kormánypárti érzelmekkel él ma Vörösváron. A kitűzött (!!!)úton haladunk,..."

Holott mindez nem igaz! Mármint az éves eredmények -ha hiányosan és előítéletesen interpretálva is- igazak! Csak az a hazugság, hogy létezne egy kormányzó erő a Vörösvári képviselőtestületben. Azaz, hogy képviselőtársam ilyen módon kormánypárti lenne illetve, hogy létezne egy csoport akinek a nevében az eredményeket ki lehetne sajátítani a képviselőtestület bármely választott képviselője hátrányára.

 Gromon István értékelése sértés a képviselőtestület minden tagja számára, hiszen képviselőtársam elfelejtette meghatározni, mely kormányzó erő egyenkénti képviselőinek felhatalmazásából értékel. Ezzel mindenkit,  akit nem határozott meg, egyúttal kizárt az eredmények létrehozásából - így gyakorlatilag valamennyi képviselőt!

Erre a megállapodásra az elmúlt egy évben nem került sor, annak ellenére sem, hogy mindaddig amíg a két alpolgármester cserben nem hagyott, folyamatosan szorgalmaztam: szervezzük meg a közös programunk végrehajtását biztosító felelős kormányzó erő, -a frakció- létrehozását.                Ezt a szervezést számomra érthetetlen módon Gromon István -akkor még szövetségesnek tekintett alpolgármester kollegám- félszívvel, kelletlenül végezte, de sem a szervezeti keretekről sem a biztonságos működésről nem gondoskodott. Meg kellet volna szervezni és írásbeli koalíciós szövetségkötésekkel rögzíteni a szükséges 9 fős frakció létrehozását. Nem értettem, hogy mi az oka ennek -ha úgy tetszik szabotáló magatartásnak, míg egy képviselőtestületi ülésen napirend előtt egyik képviselőtársunk, -melesleg a helyi MSZP elnöke- meg nem kérdezte:, hogy a FIDESZ helyi kormányzó ereje miért nem tudta elintézni, hogy megnyerjük a csatornaépítésre beadott céltámogatási pályázatunkat.                                            Ekkor állt fel a FIDESZ helyi szervezetének elnöke -akkor még azt hittem szövetséges -alpolgármester képviselőtársam azzal, hogy idézem:"Itt nem a FIDESZ kormányoz, hanem a józan ész"

Most vált számomra világossá miért húzódoztak az alpolgármester urak a frakció létrehozásától  és terjesztették ki magánvéleményüket a szövetségeseikre, amit Gromon képviselőtársam most le is irt: "A kormánypárti (!!!)képviselők többségének (???) határozott törekvése volt egy olyan testületi légkör kialakítása, amelyben az ésszerű érvek dominálnak, nem a politikai ülésrend vagy a többségi erő elve"                                           Ennek ugyanúgy nincs alapja mint minden kormánypártiságra vonatkozó hivatkozásnak. Nem volt erről előterjesztés, vita , sem szavazás, nem született dokumentum Ez csupán két embernek az akaratérvényesítése szabotálása, antidemokratikus kamarillamódszerekkel.  Még azt sem mondták meg világosan, hogy nem akarnak frakciót alakítani csupán személyes averzióikat hangoztatták a lehetséges koalíciós partner párt képviselőivel, vagy egyenként szóbahozott, -frakcióba bevonandó képviselők személyével kapcsolatban.

A fentiekből is világosan látszik, hogy egy felelősen kormányzó erő létre nem jöttéért pont Gromon és Szakszon képviselőtársaim tehetnek. Tehát a miattuk létre nem jött kormányzó pártra hivatkozni az eredmények kapcsán az orcátlanság határát súrolja.   Kezdetben teljesen úgy viselkedtek-ill. úgy tettek mint azt a normális demokráciákban a választások nyertesei teszik ill. amit tenni a választóik által elvárt kötelességük: a programjuk végrehajtásához szükséges kormányzó erő megszervezésének feladata.  Ez a kormányzó erő lehet saját soraikból -ha elegendő képviselői helyet szereztek-, vagy ahogy az 1998-ban Vörösváron történt, elegendő mandátum hiányában koalíció alkotása más pártokkal vagy személyekkel.

Ennek jegyében történt a bizottságok felállítása. Plusz bizottságot hoztunk létre, hogy az FKgP elnöke bizottságvezető lehessen azért, hogy támogasson bennünket. A  bizottságvezetők kijelölése is azt irányozta elő, hogy azok a lehetséges kormányzó társaság tagjai legyenek. Ebben egy kivétel történt. Nem véletlen hogy a bizottságok összetétele és vezetőik 100 %-os többséggel lettek megszavazva.                                  Alpolgármesternek történt megválasztásuk után alig fél évvel nyilatkoznak, hogy nem vállalnak szövetséget velem munkastílusom és más személyes vonásaim miatt. Nos a választások előtt mikor megkerestek -mert ők kerestek meg-, hogy alkossunk választási szövetséget biztosan tudniok kellet milyen ember vagyok és mit várhatnak tőlem.

 A kormányzási felelősségét kellett volna felvállalni a szövetségesek között szokásos belső egyeztetési fórumok bevonásával (amelyre most teszek kísérletet ), ehelyett előzetes értesítés nélkül a képviselőtestület és annak nyilvánosságán keresztül a város polgárai elé vitték saját pártjukkal sem egyeztetett problémájukat amelyik gyakorlatilag a kellemetlen szövetségesektől való eltávolodás és valamiféle politikai érintetlenséggel való kifarolás a szövetségből. Bár nyilatkozatuk végén rögzíteni próbálták :"ez nem FIDESZ-MDF ellentét. A szövetség felrúgása, a tőlem való elhatárolódó alpogármesteri nyilatkozatoktól datálható hivatalosan. Azonban én még ezentúl is szövetségesként próbáltam az alpolgármesterekkel közlekedni. Más kérdés, hogy a szövetségesként való együttműködési munkánk -a munkamegbeszélések programalkotó és felelős kormányzó tevékenység helyett órákon át tartó személyeskedő,  és Gromon István által felvetett kisstílű témákról szóló viták sorozata volt, amely még a frakciókezdemények kezdeti találkozóit  is végzetesen lebénította.

 Mégis csak akkor szakítottam meg a szövetségesi együttműködést és a széleskörű helyettesítési megbízást az alpolgármester urakkal mikor elhangzott a végzetesen naiv kijelentés: "Itt nem a FIDESZ kormányoz, hanem a józan ész!"  Ekkor változtattam meg az urak munkaköri leírását és vettem át munkájuk irányítását. Mellesleg azóta a tárgyilagos és korrekt közlekedésem következtében a kapcsolatunkban, megszűntek a viták a kiadott munkák ellenőrzésére, a szükséges feltételek biztosítására szorítkozok.

Ami az igazi probléma és ebben az urak felelőssége az az, hogy a velük együtt a választásokon indult fiatal képviselőtársaikat is cserben hagyták. Ezzel a bizottságvezetőnek hívott fiatal és tehetséges barátaikat megfosztották a frakcióülések alkalmával esetleg létrejöhető közös alkotómunka, véleményformálás, tapasztalatcsere lehetőségétől. Sőt az előzményeket és a fent leirt felelőséget feledve alkalmanként bíráljak a fiatal bizottságvezetőket. Holott azok szoros frakció segítség hiányában kínlódnak, tapasztalatlanságukban őrlődnek és nem tudják azt lehetséges politikai szakmai, vezetői tapasztalatot barátok között megszerezni, ami alapja lehetne számukra -mint konzervatív politikusként - hosszútávon való részvételüknek városunk politikai palettáján.

Az idézett mondat -mármint, hogy városunkban a FIDESZ helyett a józan ész  kormányoz  -politikai  tarthatatlansága és ostobasága mellet azért kártékony naivitás, mert a politika erőjáték. Függetlenül attól, hogy valaki ezt tudomásul veszi -e vagy sem.  Azaz a választók is elvárják, hogy azt a programot amire szavaztak azt végre is hajtsák. Ehhez pedig a döntésekhez biztositani kell a többséget. Mert hiába írja kepviselőtársam, hogy:"... és megvan a lehetőség további eredmények elérésehez.", ha nincs meg a mögötte és mellette álló politikai erő. Ennek hiányában felelőtlenség igérgetni a fejlődest és az erkölcsök feletti őrködést, mert csak sajátmaga -egyébként tiszteletre méltó- rábeszélőképességében bízhat . Nem beszélve a képviselőtestület többi tagjának a degradálásáról. Mert nem egyedül képviselőtársamnak van csak lehetősége a város irányításában, hanem a teljes képviselőtestületnek, a polgármesternek -mint a munkát menedzselő vezetőnek, a jegyzőnek, a hivatalnak is van feladata. És ha képviselőtársam nem is látja, vagy nem ismeri el, mégis megteszik a reájuk jutó munkát.   Ezen belül vállalhatja egy kormányzó erő saját, meghirdetett programjának a végrehajtását, de ehhez a többséget meg kell teremteni és vállalni a felelőséget és a sikertelenséget is. Ezzel együtt személyválogatás nélkül a szövetséges és koalíciós partner személyes és pártkötődéseit is.

Így politizálni elszigetelődéshez vezet, -ami már lassan körvonalazódik- és stílusában egy politikai Don Quijote szerepe juthat,  maximum a vele járó alkalmankénti nevetségessé válás veszélyével. Ennek a politizálási stílusnak a zsákutcája néhány megtörtént ügy. Mindegyik jellemzője, hogy az egyedül politizáló -Don Quijote- ki van szolgáltatva a nem a közjót szolgáló erők csoportérdekei háttér befolyásainak. Annak engedve, azok kényelmes játékszerévé válva, bábjaként, ellenőrizettlen, szövetségeseivel meg nem beszélt információk alapján lép és  mire észbekap a felismert jó utat nem tudja érvényesíteni. Ilyen volt a Drávec ügy, vagy a telekosztási ügy, amelynek szabálytalan szavazásmódjára panaszkodik cikkében képviselőtársam, pedig annak szintén szabálytalan napirendre tűzését ő is támogatta de szervezett kormányzó erő hiányában a szavazóhengernek nem tudott ellenállni sőt tapasztalnia kellett, hogy saját alpolgármestertársa is cserben hagyta.

A másik ok amely sürgetővé teszi e megállapodás létrehozását Gromon István támadó viselkedése a képviselőtestületi üléseken. Gyakorlatilag átvette az ellenzék szerepét, annak nagy megelégedése és derültsége közepette. Viselkedése visszatetszést kelt nem egy képviselőtársunk szemében. Ezt két képviselőtársam is szóvá tette. Nem egyszer hangzik el éppen az ellenzék részéről, hogy most már hagyja abba. A szóban forgó két képviselőtársunk be is jelentette, -és azóta gyakorolja is,- az interpellációk órájára és a polgármester jelentéséről szóló Gromon István féle bizalmatlanságot sugárzó faggatózásra nem kíváncsiak és csak később jönnek el. A két képviselő egyike az ellenzék vezéralakja a másik szövetségünk egyik tagja.

Szeretném itt rögzíteni, hogy mindezen támadásokra nem reagálok, kitérek előlük az alpolgármesteri irányítói megbeszéléseken igyekszem barátságosan tárgyilagos lenni. Az említett újságcikk után foglaltam össze gondolataimat és szándékoztam a nyilvánosság elé lépni, a cikkbeli és az újság többi számában a politikai helyzetről szóló csúsztatássorozatok végleges helyreigazítása igényével.

A cikk tervezetet először Gromon Istvánnak, majd Szakszon Józsefnek, majd az MDNP elnökének, mutattam meg. Gromon István aljasságnak tartotta  az írást. Szakszon József kilátásba helyezte a lemondását a megjelentetés esetén. Ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint létezik egy összetartozási igény amelyre nézve káros lenne ezen ügyek nyilvánosságra hozatala. Kifejtette továbbá hogy Gromon István viselkedésével ő sem ért egyet. Abban maradtunk hogy  az ügyet pátközi tárgyalásokon kívánjuk rendezni. Az MDNP elnöke nem kívánt részt venni a tárgyalásokon, az ügyben azzal vett részt , hogy külön tárgyalt Gromon Istvánnal és azt követően az MDF elnökével. A tárgyalások végén azt a véleményét nyilvánította hogy az ügyet nem szabad a nyilvánosság elé vinni, békésen kellene rendezni.

Ezt követően került sor a FIDESZ és az MDF pártvezetőségei közötti tárgyalásra jan. 28-án. A tárgyalásokon mindkét fél kifejtette véleményét a kialakult helyzetről. Időhiány (MDF küldöttség más irányú programja miatt) a tárgyalást felfüggesztettük, azzal hogy írásban rögzítjük és egymásnak átadjuk javaslatainkat a továbbiakra. Jelen írás ezt teljesíti.

Kérdések amelyekre adott válaszok után tennénk meg javaslatainkat a jövőre vonatkozóan:

                1./ Létezik-e a készség a választási szövetséget létrehozókban, a következő választásokig az egységes megjelenésre felelősségvállalásra, azzal a céllal, hogy az eredményeket és kudarcokat együtt vállalva ugyanilyen szövetség kereteiben indulva további kormányzó szerepet vállalva saját soraikból állítva képviselőjelölteket és polgármester-jelöltet, a választásokat megnyerve kívánnak politizálni.

                2./ Nem válasz esetén hogyan körvonalazzák saját szerepüket, a jelen választási időszak hátralévő részében, hogyan képzelik a következő választáson való indulást. A következő választási ciklusban önálló jelölteket , (képviselő, polgármester) indítanak e, kormányzó szerepre törekednek, vagy, csak a részvétel a fontos, pitiáner ügyekben veszekednek hajdani szövetségéseikkel és tálcán kínálva átengedik a polgármesterséget, testületi többséget  az ellenzéknek. Ebben az esetben a továbbiakra tisztázni és nyilvánosságra kell hozni a szövetség végét és nyiltan vállalni az ellenzéki szerepet. Ezzel szabadon alkotható további szövetségek létrehozásának lehetőségét kell biztosítani és nyilvánosságra kell hozni az egyenkénti politikai felelőségvállalást , ki kivel van a továbbiakban.

                3./ Az első kérdésre igenlő válasz esetén fontos kérdés a szövetség tartalma. Megengedhető e Gromon István viselkedése a nyilvánosság előtt, vagy kidolgozandó-e egy minimális szövetségi belső egyeztető eljárás. Tisztázni kell a szövetségben résztvevők politikai felelősségvállalását, szándékait a következő választásokra vonatkozóan és a szükséges támogatásokat rögzíteni, ill. kialakult szándékok esteén a szükséges utánpótlás biztosítását képviselői ill. polgármesteri szinten. Tisztázni kell egyértelműen a kormányzási felelősségvállalás szándékát, (egységes frakció létrehozásával, koalíciós jellegű frakció amelyikben tisztázni kell az FKgP szerepét.)

                4./ Kell e az elmúlt időszak eseményeit értékelni rögzítve a felelősséget az egyes döntésekben eseményekben.  Van e programalkotó erő? Kinek milyen a felelőssége a testületi munka blokkolásában, a bizottsági munka elkomolytalanodásában, konkrét események megtörténtében, (ipari park kudarca, vagyonvédelem, ellenzékkel való elvtelen paktálásban, városgondnokság épülete körüli alkudozások, Gromon István eladásról beszél Szakszon József mást értelmez, stb.)

                5./ Járható -e az az út, hogy a FIDESZ kinyilatkoztatás szerűen viszi a véleményét nyilvánosságra a szövetségeseit meg sem hallgatva véleményét szövetségeseivel való ütköztetés, kompromisszum kötés igénye nélkül.  Legutóbbi tárgyalásokon felajánlott alternativa részükről: "ha a polgármester kiváncsi aFIDESZ véleményére adott témákban szívesen közöljük." Szabad e fontos témákban a képviselőtestületi ülésen csak a szövetségeseknek vitatkozni az ellenzék nagy derülésére?

Javaslatunkat szeretnénk két héten belül összeállítani, ezért kérjük válaszaikat a hónap végéig írásban megadni szíveskedjenek.

 

Pilisvörösvár, 2000. február 15.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       / Botzheim István elnök /

                                                                                                                     MDF Pilisvörösvári Szervezete